Szanowni Rodzice,

bardzo serdecznie zapraszamy na zebrania rodzicielskie dla rodziców uczniów klas pierwszych oraz klas maturalnych, które odbędą się dnia 23 września 2020 r. o godzinie 17:00.

Prosimy o dezynfekcję rąk przy wejściu na teren szkoły oraz zakrycie maseczką lub przyłbicą ust i nosa.


Szanowni Rodzice.

Drodzy Uczniowie.

W trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo zamieszczamy wytyczne dotyczące funkcjonowania Zespołu Szkół Zawodowych w Nasielsku w czasie epidemii COVID-19

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 2. W drodze do i ze szkoły uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej. Uczniowie powinni unikać spotkań w grupie np.: przy wejściu do szkoły.
 3. Do szkoły wchodzą tylko uczniowie uczęszczający do Zespołu Szkół Zawodowych w Nasielsku.
 4. Po wejściu do szkoły z zakrytym nosem i ustami (np: maseczka, przyłbica) uczniowie obowiązkowo dezynfekują ręce zgodnie z instrukcją, umieszczoną przy dozowniku płynu dezynfekującego po czym schodzą do szatni.
 5. Sytuacja w której uczeń ze względów zdrowotnych nie może zakrywać nosa i ust powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły.
 6. W szatni uczniowie wchodzą do swojego boksu, jeżeli przebywają w nim nie więcej niż 4 osoby, w innym przypadku czekają na korytarzu przed wejściem do szatni.
 7. Po zmianie obuwia dezynfekują ręce i udają się pod salę, w której zgodnie z planem będą odbywać się zajęcia dydaktyczne.
 8. Po korytarzach uczniowie przemieszczają się zachowując dystans (jeżeli jest to możliwe) oraz mając zakryty nos i usta.
 9. Każdy uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie wymieniają się przyborami szkolnymi między sobą.
 10. Każdy z uczniów przynosi ze sobą własne napoje i żywność.
 11. Po wejściu do klasy i zajęciu miejsc uczniowie mogą odsłonić usta i nos.
 12. Po zakończonej lekcji uczniowie zakrywają nos i usta i wychodzą z sali.
 13. Wszystkich uczniów obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, dezynfekowanie, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 14. Na lekcjach wychowania fizycznego uczniowie ćwiczą z zachowaniem odpowiedniego dystansu.

Dyrektor szkoły mgr Agnieszka RutkowskaZespół Szkół Zawodowych w Nasielsku #GaszynChallenge.

Wspieramy absolwentkę naszej szkoły Agatę Kosewską. Zachęcamy do pomocy.

https://www.siepomaga.pl/agata

Nominujemy Parafię Świętego Wojciecha w Nasielsku oraz Państwową Uczelnię Zawodową im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie.


 


Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

Drodzy kandydaci.

Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku prowadzi rekrutację na rok szkolny 2020/2021 z użyciem elektronicznego systemu obsługi dostępnego dla kandydatów na stronie:

https://warszawa.edu.com.pl/

Harmonogram działań kandydata

Na  stronie YouTube zostało dodane wydarzenie, podczas którego trenerzy przeprowadzą pokaz obsługi systemu rekrutacji dla kandydatów.

https://youtu.be/2cRjtr30HZc

Ósmoklasisto! Ważne terminy!
- składanie podań:
od 15 czerwca 2020r. od godz. 800
do 10 lipca 2020r. do godz. 1500
- składanie kopii świadectwa ukończenia szkoły:
od 26 czerwca 2020r. od godz. 1200
do  10 lipca 2020r. do godz. 1500
- składanie kopii zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty:
od 31 lipca 2020r. od godz. 800
do  4 sierpnia 2020r. do godz. 1600
- ogłoszenie list zakwalifikowanych:
12 sierpnia 2020r. godz. 1200
- składanie oryginałów:
od 13 sierpnia 2020r. od godz. 800
do 18 sierpnia 2020r. do godz. 1500
- ogłoszenie list przyjętych:
19 sierpnia 2020r. do godz. 1400

 


Matura 2020 w Zespole Szkół Zawodowych w Nasielsku

Punktualnie o godzinie 9:00 rano, dnia 08 czerwca 2020 r. rozpoczął się dla uczniów naszej szkoły, podobnie jak dla uczniów w całej Polsce, egzamin maturalny. Maturzyści zwyczajowo rozpoczęli od egzaminu pisemnego z języka polskiego zdawanego na poziomie podstawowym. Do wspominanego egzaminu  przystąpiło łącznie 55 uczniów naszej szkoły, 20 z  Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika oraz 33 z Technikum im. Mikołaja Kopernika. Pomimo niecodziennych warunków w jakich przyszło nam się znaleźć oraz niesprzyjającej pogody, abiturienci przystąpili do pierwszego egzaminu. W tym roku uczniowie mieli do wyboru dwa tematy: jeden dotyczył „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego – jak wprowadzenie elementów fantastycznych może wpływać na przesłanie utworu; drugi analizy wiersza Anny Kamieńskiej pt. „Daremne”.

Wszystkim tegorocznym maturzystom życzymy powodzenia, aby ten najważniejszy egzamin dorosłego życia zaliczyli osiągając jak najwyższe noty na świadectwie dojrzałości.


Drodzy Uczniowie,

W trosce o Wasze zdrowie prosimy o zapoznanie się i przestrzeganie 
poniższych zasad podczas udziału w KONSULTACJACH na terenie szkoły:
 • W konsultacjach na terenie szkoły mogą uczestniczyć tylko uczniowie
   zdrowi bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 • W konsultacjach nie mogą uczestniczyć uczniowie, którzy w ciągu 
  14 dni mieli kontakt z osobą chorą z powodu infekcji wywołanej 
  koronawirusem lub podejrzaną o zakażenie, objęci kwarantanną 
  lub izolacją albo mający objawy choroby zakaźnej.
 • Każdy z uczniów zobowiązany jest używać środków ochrony 
  indywidualnej (maski lub przyłbice, rękawiczki) oraz instrukcji 
  prawidłowego ich stosowania. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie 
  osoby z zakrytymi ustami i nosem.
 • Czasowo nie ma możliwości korzystania z szatni.
 • Konsultacje odbywają się w wyznaczonych salach zgodnie 
  z harmonogramem dla uczniów, którzy wyrazili chęć uczestnictwa.
 • Uczeń przychodzi 5 minut przed wyznaczoną godziną konsultacji. 
  Czekając na wejście do szkoły zachowuje odpowiedni dystans 
  minimum 1,5m od innych uczniów.
 • Po wejściu do szkoły dezynfekuje ręce i bezpośrednio udaje 
  się do wyznaczonej sali.
 • Uczniowie powinni unikać spotkań w grupie, poruszając się po szkole
  zachowywać odpowiedni dystans co najmniej 1,5 m, nie korzystać 
  z telefonów komórkowych.Uczeń w sali zajmuje wyznaczone miejsce, 
  korzysta tylko z własnych podręczników i przyborów, ogranicza 
  do niezbędnego minimum kontakty z innymi osobami.
 • Zarówno młodzież jak i nauczyciele dbają o zachowanie odpowiedniego 
  dystansu społecznego w celu zapewnienia bezpieczeństwa.
 • Każdy z uczniów myje i dezynfekuje ręce zwłaszcza po wejściu 
  do budynku, przed i po kontakcie z innymi, po kontakcie 
  z zanieczyszczonymi powierzchniami lub sprzętem, po usunięciu 
  środków ochrony osobistej.
 • Zużyte jednorazowe środki ochrony indywidualnej należy wrzucać 
  do specjalnie oznakowanych koszy.
 • Podczas kaszlu i kichania każdy powinien zakryć usta i nos zgiętym 
  łokciem lub chusteczką, a następnie jak najszybciej wyrzucić 
  chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce.
 • Po zakończeniu konsultacji uczniowie wychodzą z sali w kolejności 
  ustalonej przez nauczyciela, w odstępach czasowych, aby zachować 
  odpowiedni dystans.

Drodzy maturzyści,

poniżej zamieszczamy materiały do powtarzania i utrwalania wiedzy przed egzaminem maturalnym:

Testy dla maturzystów (online)


„Matura podstawowa z matematyki – liceum i technikum”
„Matura rozszerzona z matematyki – liceum i technikum”