Fizyka


Tydzień XI 25.05.2020 r. – 29.05.2020 r.


Fizyka Klasy 1LO, 1TI, 1TL, 1WA

Temat: Nasza Galaktyka, inne galaktyki.

Do przeczytania:

Proszę przeczytać temat z podręcznika na stronie 230 oraz 235.

Do obejrzenia:

Film

Praca w domu:

Zadanie 1. Proszę opisać budowę naszej Galaktyki.

Zadanie 2. Proszę podać wiek Układu Słonecznego.

Zadanie 3. Proszę podać przybliżoną liczbę galaktyk dostępnych naszym obserwacjom.

Zadanie 4. Proszę podać przybliżoną liczbę gwiazd w galaktyce.


Fizyka Klasy 1LOR, 1TIER, 1TLR

Temat: Satelity. Prędkość orbitalna.

Do przeczytania:

Proszę przeczytać temat z podręcznika na stronie 162 oraz Prędkości kosmiczne.

Do obejrzenia:

Film

Praca w domu:

Zadanie 1. Proszę wyjaśnić pojęcia: satelita naturalny, satelita sztuczny, satelita geostacjonarny.

Zadanie 2. Proszę zapisać co to jest prędkość orbitalna,  zapisać i zinterpretować wzór przedstawiający wartość prędkości orbitalnej (pierwszej prędkości kosmicznej).

Zadanie 3. Proszę obliczyć wartość prędkości orbitalnej (pierwszej prędkości kosmicznej) dla każdej planety Układu Słonecznego. Dane do wykonania zadnia znajdują się w tabeli. Zakładamy, że satelita krąży tuż nad powierzchnią planety.


Tydzień X 18.05.2020r. – 22.05.2020r. 


Fizyka Klasy 1LOR, 1TIER, 1TLR


Temat: Prawo grawitacji.

Do przeczytania:

Temat z podręcznika str. 156.

Prawo powszechnego ciążenia

Do obejrzenia:

Film 1

Praca domowa:

Zadanie 1. Proszę zapisać w zeszycie treść prawa grawitacji,  zapisać i zinterpretować wzór przedstawiający wartość siły grawitacji.

Zadanie 2. Proszę zapisać w zeszycie co to przyspieszenie grawitacyjne,  zapisać i zinterpretować wzór przedstawiający wartość przyspieszenia grawitacyjnego.

Zadanie 3. Proszę obliczyć wartość siły przyciągania grawitacyjnego pomiędzy Ziemią a Słońcem wiedząc, że masa Ziemi wynosi 6*1024kg, masa Słońca  2*1030kg, odległość pomiędzy tymi ciałami niebieskimi 1,5*108 km.

Zadanie 4. Proszę obliczyć przyspieszenie grawitacyjne dla wszystkich planet Układu Słonecznego. Niezbędne dane proszę odczytać z tabeli.


Fizyka Klasy 1LO, 1TI, 1TL, 1WA

Temat: Sprawdzian wiadomości.


Tydzień IX 11.05.2020r. – 15.05.2020r. 


Fizyka Klasy 1LOR, 1TIER, 1TLR

Temat: Układ Słoneczny.

Do przeczytania:

Temat z podręcznika na str. 150.

Układ Słoneczny

Do obejrzenia:

Film.

Praca domowa:

Zadanie 1. Proszę napisać w zeszycie, które z planet:

 • a). mają największą oraz najmniejszą masę;
 • b). obracają się najszybciej oraz najwolniej wokół swojej osi;
 • c). mają największą oraz najmniejszą gęstość.

Zadanie 2. Średnica Słońca wynosi 1,4 mln km. Proszę wyrazić ją w jednostkach astronomicznych au.

Zadanie 3.  Gdybyśmy chcieli wykonać Model Układu Słonecznego w odpowiedniej skali, a Słońce byłoby reprezentowane przez dynię, jakie owoce lub inne przedmioty mogłyby przedstawiać planety? Proszę skorzystać z danych w tabeli.

Zadanie 4. Przypuśćmy, że Słońce reprezentuje dynia. W jakich odległościach od niej trzeba byłoby umieścić owoce obrazujące planety, żeby były zachowane proporcje odległości? Proszę skorzystać z danych w tabeli.

Zadanie 5. Bardzo proszę wykonać, przy pomocy owoców lub innych przedmiotów model Układu Słonecznego, zachowując odpowiednie proporcje obliczone w zadaniu 3 oraz 4. Model proszę sfotografować i przesłać do sprawdzenia.

Całą pracę domową proszę przesłać na ocenę do 18 maja 2020 r.

Fizyka Klasy 1LO, 1TI, 1TL, 1WA

Temat: Powtórzenie wiadomości.

Drodzy Uczniowie po zrealizowaniu działu FIZYKA JĄDROWA powinniście potrafić :

 • wymienić rodzaje promieniowania jądrowego występującego w przyrodzie.
 • przedstawić podstawowe fakty dotyczące odkrycia promieniowania jądrowego,
 • opisać wkład Marii Skłodowskiej-Curie w badania nad promieniotwórczością,
 • omówić właściwości promieniowania alfa, bet i gamma,
 • wyjaśnić, do czego służy licznik Geigera-Müllera (G-M),
 • wymienić podstawowe zasady ochrony przed promieniowaniem jonizującym,
 • ocenić szkodliwość promieniowania jonizującego pochłanianego przez ciało człowieka w różnych sytuacjach,
 • wyjaśnić pojęcie dawki pochłoniętej i podać jej jednostkę,
 • wyjaśnić pojęcie dawki skutecznej i podać jej jednostkę,
 • opisać budowę jądra atomowego,
 • posługiwać się pojęciami: jądro atomowe, proton, neutron, nukleon, pierwiastek, izotop.
 • opisać doświadczenie Rutherforda i omówić jego znaczenie,
 • podać skład jądra atomowego na podstawie liczby masowej i atomowej.
 • opisać rozpady alfa i beta,
 • wyjaśnić pojęcie czasu połowicznego rozpadu.
 • zapisać schematy rozpadów alfa i beta,
 • opisać sposób powstawania promieniowania gamma,
 • posługiwać się pojęciem czasu połowicznego rozpadu,
 • narysować wykres zależności od czasu liczby jąder, które uległy rozpadowi,
 • objaśnić prawo rozpadu promieniotwórczego.
 • wyjaśnić zasadę datowania substancji na podstawie jej składu izotopowego i stosować tę zasadę w zadaniach,
 • opisać reakcję rozszczepienia uranu 23592U,
 • wyjaśnić, na czym polega reakcja łańcuchowa,
 • podać warunki zajścia reakcji łańcuchowej,
 • posługiwać się pojęciami: energia spoczynkowa, deficyt masy, energia wiązania,
 • obliczyć energię spoczynkową, deficyt masy, energię wiązania dla różnych pierwiastków,
 • znając masy protonu, neutronu, elektronu i atomu o liczbie masowej A, obliczyć energię wiązania tego atomu,
 • podać przykłady wykorzystania energii jądrowej,
 • opisać budowę i zasadę działania reaktora jądrowego,
 • opisać działanie elektrowni jądrowej,
 • wymienić korzyści i zagrożenia związane z wykorzystaniem energii jądrowej,
 • opisać zasadę działania bomby atomowej.
 • opisać budowę bomby atomowej,
 • podać przykład reakcji jądrowej,
 • nazwać reakcje zachodzące w Słońcu i w innych gwiazdach,
 • zastosować zasady zachowania liczby nukleonów, ładunku elektrycznego oraz energii w reakcjach jądrowych,
 • podać warunki niezbędne do zajścia reakcji termojądrowej.
 • opisać proces fuzji lekkich jąder na przykładzie cyklu p-p,
 • opisać reakcje zachodzące w bombie wodorowej.
Sprawdzian odbędzie się 19 maja 2020 r. (wtorek) o godzinie 12:00.
W dniu sprawdzianu o godzinie 12:00, na adres mailowy, z którego 
otrzymałam prace domowe, każdy uczeń otrzyma hasło do zalogowania. 
Osoby, które nie przesłały mi prac otrzymają wiadomość za pośrednictwem
platformy epodreczniki.pl, po zalogowaniu na konto, do którego dane 
dostępowe przekazał wychowawca.
Instrukcja dotycząca pracy będzie na samym początku sprawdzianu. 

Proszę uważnie przeczytać.
Po zalogowaniu (kodem lub poprzez link) trzeba będzie w ciągu 40 minut
rozwiązać sprawdzian. Informacja o otrzymanej ocenie zostanie przesłana
na adres mailowy. Proszę o punktualność oraz proszę przygotować
kalkulator. Rozwiązania zadań otwartych można będzie zapisać przy użyciu
programu Paint, wykonać zrzut ekranu, naciskając PrtSc,
przejść w pole tekstowe i wkleić obraz naciskając CTRL+V.
Wcześniej otwórzcie sobie ten program i potrenujcie zapisywanie
przykładowych zadań z fizyki, wykonywanie zrzutu ekranu i wklejanie,
tak aby proces przebiegł sprawnie.

Tydzień VIII 04.05.2020r. – 08.05.2020r. 


Fizyka Klasy 1LO, 1TI, 1TL, 1WA

Temat: Reakcje jądrowe, Słońce i bomba wodorowa.

Do przeczytania:

Reakcje jądrowe

Reakcje termojądrowe

Do obejrzenia:

Film 1.

Film 2.

Praca domowa:

Zadanie 1. Proszę wypisać i objaśnić różne rodzaje reakcji jądrowych.

Zadanie 2. Proszę opisać  zasady zachowania: liczby nukleonów, ładunku elektrycznego oraz energii w reakcjach jądrowych.

Zadanie 3. Proszę opisać proces fuzji (syntezy) lekkich jąder na przykładzie cyklu protonowo -protonowego (pp).

Zadanie 4. Atomy siarki 1632S bombardowane neutronami przekształcają się w atomy fosforu 1532P. Zapisz równanie tej reakcji.

Zadanie 5. Zidentyfikuj cząstki lub pierwiastki X, YZ w poniższym zapisie reakcji jądrowej:

Zadanie 6. W wyniku zderzenia dwóch jąder deuteru możemy otrzymać albo izotop helu 23He, albo izotop wodoru 13H (tryt). Zapisz równania obu reakcji.

 

Za tydzień kończymy dział powtórzeniem wiadomości, za dwa tygodnie sprawdzian wiadomości.


Fizyka Klasy 1LOR, 1TIER, 1TLR

Temat: Sprawdzian wiadomości.


Tydzień VII 27.04.2020r. – 30.04.2020r.


Informacja dotycząca sprawdzianu, który odbędzie się w poniedziałek 04 maja 2020 r. o godzinie 12:00 w klasach 1LOR, 1TLR, 1TIER.

Drodzy uczniowie. W dniu sprawdzianu o godzinie 12:00, na adres mailowy,
 z którego otrzymałam prace domowe, każdy uczeń otrzyma hasło do 
zalogowania. Osoby, które nie przesłały mi prac otrzymają wiadomość za 
pośrednictwem platformy epodreczniki.pl, po zalogowaniu na konto, do 
którego dane dostępowe przekazał wychowawca.
Instrukcja dotycząca pracy będzie na samym początku sprawdzianu.  
Proszę uważnie przeczytać.
Po zalogowaniu (kodem lub poprzez link) trzeba będzie w ciągu 40 minut 
rozwiązać sprawdzian. Informacja o otrzymanej ocenie zostanie przesłana 
na adres mailowy. Proszę o punktualność oraz proszę przygotować 
kalkulator. Rozwiązania zadań otwartych można będzie zapisać przy użyciu
 programu Paint, wykonać zrzut ekranu, naciskając PrtSc, 
przejść w pole tekstowe i wkleić obraz naciskając CTRL+V. 
Wcześniej otwórzcie sobie ten program i potrenujcie zapisywanie 
przykładowych zadań z fizyki, wykonywanie zrzutu ekranu i wklejanie, 
tak aby proces przebiegł sprawnie.

Klasy 1TLR, 1TIER, 1LOR

Temat: Powtórzenie wiadomości.

Szczegółowe informacje odnośnie sprawdzianu, który napiszemy za tydzień 
(04.05.2020r.) zamieszczę wkrótce.
Zagadnienia do powtórzenia.
 1. Zasada zachowania energii:

 • Różne rodzaje energii
 • Przemiany energii
 • Zasada zachowania energii
 1. Praca i moc:

 • Praca wykonywana przez siłę
 • Praca jako przekaz energii
 • Moc
 1. Energia grawitacji i energia kinetyczna:

 • Energia potencjalna grawitacji (ciężkości)
 • Energia kinetyczna
 1. Zasada zachowania energii mechanicznej:

 • Energia mechaniczna
 • Zasada zachowania energii mechanicznej
 1. Energia sprężystości:

 • Odkształcenia ciał stałych
 • Siły sprężystości, współczynnik sprężystości
 • Energia potencjalna sprężystości
 • Obliczenia z wykorzystaniem zasady zachowania energii
 1. Energia mechaniczna w sporcie:

 • Analiza energetyczna wybranych dziedzin sportu
 • Szacowanie mocy zawodników i ich osiągów sportowych
Rozwiązywanie zadań.

Film 1.

Film 2

Film 3

Przykładowe zadania do powtórzenia przed sprawdzianem:

Zadanie 1.Oblicz, z jaką mocą pracuje silnik dźwigu, jeśli działając siłą 7 000 N, podnosi skrzynię na wysokość 15 metrów w ciągu 3 minut?

Zadanie 2.Oblicz, o ile dżuli wzrośnie energia potencjalna grawitacji kamienia wtoczonego przez Syzyfa na górę o wysokości 200 metrów? Masa kamienia wynosi 100 kg.

Zadanie 3.Bryłka ołowiu znajdująca się na bardzo dużej wysokości ma energię potencjalną 500 J. Spadając na ziemię, rozpędza się i tuż nad ziemią ma energię kinetyczną 400 J. Co stało się z pozostałą częścią energii? Po czym można byłoby poznać, co stało się z brakującą częścią bilansu energetycznego ciała? Odpowiedź uzasadnij.

Zadanie 4. Energia kinetyczna ciała o masie m = 0,5 kg w momencie wyrzutu ciała pionowo do góry wynosi 60 J. Na jaką wysokość wzniesie się ciało? Opór powietrza pomijamy.

Zadanie  5. Ciało masie m = 10 kg spada z wysokości H = 20 m. Jaka jest wartość energii kinetycznej tego ciała, gdy znajduje się ono na wysokości h = 5 m nad powierzchnią Ziemi?

Zadanie 6.Tokarka pracowała przez 2 minuty z mocą 3 kW. Jaką pracę wykonała?

Zadanie 7. Ciało o masie 1 kg porusza się z prędkością o wartości 20 m/s. Jaką pracę trzeba wykonać, aby zwiększyć wartość prędkości ciała do 30 m/s?

 Zadanie 8. Skrzynię o masie l kg przesunięto na odległość 5 m po powierzchni o współczynniku tarcia 0,3. Oblicz wartość wykonanej pracy.

Zadanie 9. Ile wynosi praca wykonana przez silnik o mocy 2 kW w ciągu pół godziny? Odpowiedź podać w dżulach.

Zadanie 10.Dźwig budowlany podniósł płytę betonową o masie 800 kg na wysokość 10 m w czasie  5 s. Oblicz wykonaną pracę i moc dźwigu.

Zadanie 11.W jakim czasie silnik o mocy 100W wykonał pracę 90kJ ?

Zadanie 12.Siła ciągu silnika samochodu jest równa 3kN. Jeśli samochód porusza się z prędkością 25 m/s. Oblicz moc silnika.

Zadanie 13. Oblicz energię potencjalną sprężystości sprężyny o współczynniku sprężystości 50 N/m rozciągniętej o 10 cm.


Klasy 1LO, 1TI, 1TL, 1WA

Temat: Bomba atomowa, energetyka jądrowa.

Proszę przeczytać temat z podręcznika na stronie 201 oraz temat z e-podręcznika – Działanie elektrowni jądrowej.

Praca domowa:

Zadanie 1. Proszę opisać budowę i zasadę działania bomby atomowej.

Zadanie 2. Proszę opisać budowę i zasadę działania reaktora jądrowego.

Zadanie 3. Proszę opisać zasadę działania elektrowni jądrowej.

Zadanie 4. Proszę opisać korzyści i zagrożenia płynące z energetyki jądrowej.

Pracę domową proszę wysłać do sprawdzenia na ocenę.

Tydzień V, VI 15.04.2020r. – 24.04.2020r.


Klasa 1LO, 1TI, 1TL, 1WA

Temat: Energia wiązania. Reakcja rozszczepienia.

Do przeczytania:

Deficyt masy i energia wiązania.

Reakcja łańcuchowa

Do obejrzenia:

Film: Energia wiązania.

Praca domowa:

Zadanie 1. Proszę wyjaśnić pojęcia: energia spoczynkowa, deficyt masy, energia wiązania.

Zadanie 2. Tryt jest izotopem wodoru o symbolu 31H. Masa jądra trytu wynosi 5,00⋅1027kg. Oblicz deficyt masy tego jądra i jego energię wiązania.

Zadanie 3. Proszę opisać reakcję rozszczepienia uranu 23592U. Proszę sporządzić rysunek.

Zadanie 4. Proszę podać warunki zajścia reakcji łańcuchowej.


Klasa 1LOR, 1TIER, 1TLR

Temat: Energia mechaniczna w sporcie.

Do przeczytania:

Bardzo proszę przeczytać temat z podręcznika strona 140.

Praca domowa:

Proszę rozwiązać zadania 1 – 5 ze strony 145 w podręczniku.


Tydzień IV 06.04.2020r. – 08.04.2020r.


Fizyka Klasy 1LO, 1TI, 1TL, 1WA

Temat: Prawo rozpadu promieniotwórczego. Metoda datowania izotopowego.

Film 1.

Film 2.

Praca w domu:

Zadanie 1. Proszę opisać rozpady alfa, beta i sposób powstawania promieniowania gamma.

Zadanie 2. Proszę wyjaśnić pojęcie czasu połowicznego rozpadu.

Zadanie 3. Proszę wyjaśnić zasadę datowania substancji na podstawie jej składu izotopowego.

Zadanie 4. Jak zmienia się jądro atomu podczas emisji cząstek α jak przy emisji cząstek β ? Zapisz reakcje rozpadu:

 

Zadanie 5. Dany jest 1g izotopu promieniotwórczego o czasie połowicznego zaniku równym  15 godzin. Ile tego izotopu ulegnie rozpadowi w ciągu 45 godzin?

Odrobioną pracę domową, podpisaną imieniem, nazwiskiem oraz klasą, proszę wysłać w postaci SKANU na e-mail: zsz_fizyka@wp.pl

SKAN możemy wykonać za pomocą telefonu, instalując odpowiednią aplikację. Pracę proszę nazwać Imieniem Nazwiskiem i klasą.


Fizyka Klasy 1LOR, 1TIER, 1TLR

Temat: Energia sprężystości.

Proszę przeczytać temat z podręcznika – strona 134.

Film 1.

Film 2.

Praca w domu:

Zadanie 1. Proszę sporządzić notatkę zawierającą następujące informacje: czym jest energia sprężystości, jaki jest wzór na energię sprężystości, jakie odkształcenie nazywamy sprężystym.

Zadanie 2. Podaj przykłady działania siły sprężystości.

Zadanie 3. Trampolina do skoków do wody ma współczynnik sprężystości 2000N/m. Oblicz, o ile obniży się krawędź deski, gdy powoli, bez powodowania drgań, wejdzie na nią zawodnik o masie 60kg.

Zadanie 4. Naciągając strunę gitary, muzyk wykonał pracę 2 J. Oblicz, ile energii potencjalnej sprężystości zostało zgromadzone w tej strunie.

Odrobioną pracę domową, podpisaną imieniem, nazwiskiem oraz klasą, proszę wysłać w postaci SKANU na e-mail: zsz_fizyka@wp.pl

SKAN możemy wykonać za pomocą telefonu, instalując odpowiednią aplikację. Pracę proszę nazwać Imieniem Nazwiskiem i klasą.


Tydzień III 30.03.2020r. – 03.04.2020r.


FIZYKA Klasy 1WA, 1LO, 1TL, 1TI

Temat: Doświadczenie Rutherforda. Budowa jądra atomowego.

Do przeczytania: Doświadczenie Rutherforda.

Do przeczytania: Budowa jądra atomowego.

Praca domowa:
Zadanie 1. Proszę opisać doświadczenie Rutherforda oraz jego znaczenie.

Zadanie 2. Proszę opisać budowę jądra atomowego.

Zadanie 3. Proszę podać skład jądra atomowego na podstawie liczby masowej i atomowej następujących pierwiastków:

Odrobioną pracę domową, podpisaną imieniem, nazwiskiem oraz klasą, proszę wysłać w postaci SKANU na e-mail: zsz_fizyka@wp.pl

SKAN możemy wykonać za pomocą telefonu, instalując odpowiednią aplikację. Pracę proszę nazwać Imieniem Nazwiskiem i klasą.


FIZYKA Klasy 1LOR, 1TLR, 1TIER

Temat:Zasada zachowania energii mechanicznej.

Do przeczytania: Zasada zachowania energii mechanicznej i jej zastosowanie

Praca domowa:

Zadanie 1. Strzałę wystrzelono z łuku pionowo do góry z prędkością 30m/s.
Oblicz wysokość, na jaką doleci strzała.

Zadanie 2. Energia kinetyczna ciała o masie m = 0,5 kg w momencie wyrzutu ciała pionowo do góry wynosi 60 J. Na jaką wysokość wzniesie się ciało? Opór powietrza pomijamy.

Zadanie 3. Robotnik podniósł młot i uderzył nim w przedmiot na stole. Opisz, jakie przy tym nastąpiły przemiany energii.

Odrobioną pracę domową, podpisaną imieniem, nazwiskiem oraz klasą, proszę wysłać w postaci SKANU na e-mail: zsz_fizyka@wp.pl

SKAN możemy wykonać za pomocą telefonu, instalując odpowiednią aplikację. Pracę proszę nazwać Imieniem Nazwiskiem i klasą.


Tydzień II 23-27 marca 2020 r.


FIZYKA klasy 1LO, 1TI, 1TL, 1WA

Temat: Oddziaływanie promieniowania jonizującego z materią. Działanie promieniowania na organizmy żywe.

Do przeczytania: Promieniowanie jonizujące i jego wpływ na organizmy żywe.

Film 1. Przenikalność promieniowania jonizującego przez różne materiały

Film 2. Bitwa o Czarnobyl

Praca domowa:

Zadanie 1. Opisz na podstawie filmu pt. „Bitwa o Czarnobyl” wpływ promieniowania jądrowego na materię oraz na organizm ludzki.

Zadanie 2. Wyjaśnij, co to jest dawka promieniowania i podaj jej jednostki.

Zadanie 3. Podaj sposoby ograniczenia działania promieniowania jonizującego na organizmy żywe.


FIZYKA klasy 1LOR, 1TIER, 1TLR

Temat: Energia potencjalna grawitacji i energia kinetyczna.

Do przeczytania: Energia kinetyczna. Rozwiązywanie zadań

Praca w domu: Proszę przeczytać temat, przeanalizować przedstawione przykłady, zrobić notatkę oraz wykonać polecenie ćwiczenie 2, 3, 4, 5.

Do przeczytania: Energia potencjalna grawitacji

Praca w domu: Proszę przeczytać temat, przeanalizować przedstawione przykłady, zrobić notatkę oraz rozwiązać ćwiczenie 2, 3, 4.


Tydzień I 16-20 marca 2020 r.


Fizyka: Klasa 1LO, 1TL, 1TI, 1WA

Temat: Promieniotwórczość naturalna.

Film: https://www.youtube.com/watch?v=ugJAISgdII0

Praca domowa: Sporządzić notatkę na temat odkrycia promieniotwórczości. Scharakteryzować promieniowanie α (alfa), β(beta), ϒ(gamma).


Fizyka: Klasa 1LOR, 1TLR, 1TIER

Temat: Energia, praca i moc.

Film 1: https://www.youtube.com/watch?v=_HOdoQQ8CNs

Film 2: https://www.youtube.com/watch?v=cQX4Om9wUYc

Film 3: https://www.youtube.com/watch?v=IJY0pTBhi2k

Praca domowa:

Zadanie 1. W jakich jednostkach mierzy się pracę? Podaj nazwę jednostki pracy oraz przedstaw ją za pomocą jednostek podstawowych układu SI.

Zadanie 2. Podaj definicję mocy. W jakich jednostkach mierzymy moc, podaj jej nazwę oraz przedstaw ją za pomocą jednostek podstawowych układu SI.

Zadanie 3. Co rozumiemy przez pojęcie energii mechanicznej?  Podaj kilka przykładów rodzajów energii nie będącej energią mechaniczną.

Zadanie 4. Tokarka pracowała przez 2 minuty z mocą 3 kW. Jaką pracę wykonała?

Zadanie 5. Ciało o masie 1 kg porusza się z prędkością o wartości 20 m/s. Jaką pracę trzeba wykonać, aby zwiększyć wartość prędkości ciała do 30 m/s?

Zadanie 6. Ile wynosi praca wykonana przez silnik o mocy 2 kW w ciągu pół godziny? Odpowiedź podać w dżulach.

Zadanie 7. Dźwig budowlany podniósł płytę betonową o masie 800 kg na wysokość 10 m w czasie  5 s. Oblicz wykonaną pracę i moc dźwigu.

Zadanie 8. Wózek o masie m = 100 kg poruszał się z szybkością v = 2 m/s. Jaką energię miał ten wózek? Oblicz jej wartość. Jak zmieni się energia wózka, gdy jego szybkość zwiększymy 4 razy, a masę zmniejszymy 4 razy?

Zadanie 9. Ciało o masie m = 20 kg znajduje się na wysokości h = 20 m. Jaką energię ma to ciało? Jak zmieni się i o ile energia ciała, gdy podniesiemy go na wysokość 2 razy większą?

Zaszufladkowano do kategorii Fizyka