Podstawy przedsiębiorczości


 Tydzień XI 25 – 29 maja 2020 r.


Podstawy przedsiębiorczości 

klasa 1WR

25.05.2020 r.      Temat: Efekty finansowe przedsiębiorstwa (podręcznik str. 299-304)

Głównym celem działalności gospodarczej jest zysk. Inne pozostałe cele to: poprawa wizerunku firmy, utrzymanie się na rynku, umocnienie marki, utrzymanie wysokiej jakości usług lub względy społecznej odpowiedzialności.

 1. Wyjaśnij znaczenie pojęć: a) zysk przedsiębiorstwa,
 2. b) próg rentowności.
 3. Wyjaśnij, dlaczego firmy dążą do osiągnięcia jak najwyższego zysku.

Powyższe zagadnienia należy opracować w zeszycie przedmiotowym.

29.05.2020 r. Temat: Formy opodatkowania indywidualnej działalności gospodarczej. (podręcznik str. 305-310).

Decyzja o prowadzeniu działalności gospodarczej powoduje konieczność dokonania wyboru formy opodatkowania podatkiem dochodowym. Wyboru tego można dokonać w trakcie wypełniania wniosku do CEIDG.

Forma opodatkowania jest bardzo ważna, gdyż wpływa na wysokość przyszłego podatku oraz rodzaj i zakres prowadzonej ewidencji księgowej.

 1. Dokonaj analizy poszczególnych form opodatkowania działalności gospodarczej.
 2. Napisz, która z wymienionych form opodatkowania nie wymaga znajomości

szczegółowych zasad księgowości.

Odpowiedzi na powyższe pytania/zagadnienia należy opracować w zeszycie przedmiotowym.

 klasa: 1TL,  1TI

26.05.2020 r.  Temat: Etyka biznesu. (podręcznik str. 208-212).

         Etyka obejmuje ogół ocen i norm moralnych ogólnie akceptowanych w danym społeczeństwie. Etyka biznesu w gospodarce rynkowej odnosi się do relacji pomiędzy przedsiębiorcą a jego pracownikami, partnerami handlowymi i klientami oraz przedsiębiorstwami konkurencyjnymi. Relacje te muszą być zgodne z obowiązującym prawem oraz  regułami postępowania przyjętymi przy prowadzeniu działalności gospodarczej. Ponieważ prawo nie jest w stanie regulować wszystkich zachowań ludzi, konieczne staje się przestrzeganie norm ustalonych przez społeczeństwo, które są weryfikowane przez opinię publiczną.

 1. Dlaczego w biznesie występują zachowania nieetyczne?
 2. Omów różnice między lobbingiem a korupcją.

Odpowiedzi na powyższe pytania/zagadnienia należy opracować w zeszycie przedmiotowym.

29.05.2020 r.  Temat: Aktywność zawodowa. ( podręcznik str.  215-220)

            Ze względu na aktywność ekonomiczną ludność można podzielić na aktywną i bierną zawodowo. Ludność aktywna zawodowo to wszystkie osoby uznane za pracujące oraz bezrobotne.

Aktywność zawodowa ludności oznacza wykonywanie pracy lub gotowość do jej wykonywania w zamian za wynagrodzenie lub inny ekwiwalent. Poziom aktywności zawodowej zależy od wielu czynników, takich jak struktura demograficzna, realny poziom płac czy model rodziny.

 1. Oceń, który z typów osobowości zawodowej jest najbardziej zbliżony do cech

twojego charakteru.

 1. Jakie motywacje i czynniki mają wpływ na wybór przyszłej pracy zawodowej lub

podjęcie działalności gospodarczej?

Odpowiedzi na powyższe pytania/zagadnienia należy opracować w zeszycie przedmiotowym.                                                                                                                                                                                                                         

 klasa 2WA

26.05.2020 Temat: Czynniki wpływające na sukces lub niepowodzenie przedsiębiorstwa. ( podręcznik str. 204-207)

Prowadzenie działalności gospodarczej jest zawsze obarczone pewnym ryzykiem wynikającym ze zmieniających się warunków funkcjonowania gospodarki rynkowej. Ryzyko to dotyczy zwłaszcza nowych przedsiębiorców wchodzących na rynek. Jego źródłem są częste zmiany w otoczeniu firmy, szczególnie w krajach o nieustabilizowanej sytuacji politycznej lub w czasach kryzysu  gospodarczego.

Jednak zawsze znajdą się firmy, które chcą to ryzyko podjąć, licząc na sukces własnego przedsięwzięcia i wymierne korzyści finansowe, wynikające z zysków jakie mogą osiągnąć.

 1. Dokonaj analizy czynników wewnętrznych i zewnętrznych, mających wpływ na

przedsiębiorstwo.

 1. Które z czynników wpływających na działalność firmy będą odgrywały największą

rolę w przypadku niewielkiego sklepu spożywczego?

Odpowiedzi na powyższe pytania/zagadnienia należy opracować w zeszycie przedmiotowym.

28.05.2020 r.  Temat: Etyka biznesu. (podręcznik str. 208-212).

        Etyka obejmuje ogół ocen i norm moralnych ogólnie akceptowanych w danym społeczeństwie. Etyka biznesu w gospodarce rynkowej odnosi się do relacji pomiędzy przedsiębiorcą a jego pracownikami, partnerami handlowymi i klientami oraz przedsiębiorstwami konkurencyjnymi. Relacje te muszą być zgodne z obowiązującym prawem oraz  regułami postępowania przyjętymi przy prowadzeniu działalności gospodarczej. Ponieważ prawo nie jest w stanie regulować wszystkich zachowań ludzi, konieczne staje się przestrzeganie norm ustalonych przez społeczeństwo, które są weryfikowane przez opinię publiczną.

 1. Dlaczego w biznesie występują zachowania nieetyczne?
 2. Omów różnice między lobbingiem a korupcją.

Odpowiedzi na powyższe pytania/zagadnienia należy opracować w zeszycie przedmiotowym.

 klasa 1LOA

28.05.2020 r.  Temat: Podejmowanie działalności gospodarczej. (podręcznik str.197-203).

         Przyszły przedsiębiorca, który określił przedmiot działalności, miejsce i sposób jej wykonywania oraz prawdopodobnie opracował zarys biznesplanu przedsięwzięcia, powinien zarejestrować własną firmę. Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej należy zapoznać się z przepisami dotyczącymi podatków, ubezpieczeń, zatrudniania pracowników, prowadzenia księgowości przyszłej firmy.

 1. Która z form opodatkowania podatkiem dochodowym będzie najbardziej odpowiednia dla niewielkiego punktu gastronomicznego. Swój wybór uzasadnij.
 2. Wyszukaj w różnych źródłach firmy działające w okolicy twojego miejsca zamieszkania.
 3. Podaj przykłady kilku sytuacji, w których przedsiębiorca nie powinien likwidować działalności gospodarczej, a jedynie ją zawiesić.

Odpowiedzi na powyższe pytania/zagadnienia należy opracować w zeszycie przedmiotowym

29.05.2020 Temat: Czynniki wpływające na sukces lub niepowodzenie przedsiębiorstwa. ( podręcznik str. 204-207)

Prowadzenie działalności gospodarczej jest zawsze obarczone pewnym ryzykiem wynikającym ze zmieniających się warunków funkcjonowania gospodarki rynkowej. Ryzyko to dotyczy zwłaszcza nowych przedsiębiorców wchodzących na rynek. Jego źródłem są częste zmiany w otoczeniu firmy, szczególnie w krajach o nieustabilizowanej sytuacji politycznej lub w czasach kryzysu  gospodarczego.

.Jednak zawsze znajdą się firmy, które chcą to ryzyko podjąć, licząc na sukces własnego przedsięwzięcia i wymierne korzyści finansowe, wynikające z zysków jakie mogą osiągnąć.

 1. Dokonaj analizy czynników wewnętrznych i zewnętrznych, mających wpływ na

przedsiębiorstwo.

 1. Które z czynników wpływających na działalność firmy będą odgrywały największą

rolę w przypadku niewielkiego sklepu spożywczego?

Odpowiedzi na powyższe pytania/zagadnienia należy opracować w zeszycie przedmiotowym.


Tydzień X 18 – 22 maja 2020 r.


 Podstawy przedsiębiorczości 

klasa 1WR

18.05.2020 r.      Temat: Główne instrumenty marketingowe (podręcznik str. 289-294)

Istotną rolę w zarządzaniu przedsiębiorstwem odgrywa planowanie marketingowe, odpowiednie wykorzystanie instrumentów marketingowych. Głównym celem działalności przedsiębiorstwa jest zysk. Aby go osiągnąć, potrzebne są działania marketingowe, w szczególności promocja własnych produktów czy usług.

Działania marketingowe z jednej strony – w odniesieniu do klienta – to optymalne korzyści, a z drugiej strony w odniesieniu do firmy – to zysk przez satysfakcję.

 1. Napisz, co rozumiesz pod pojęciem marketingu i działań marketingowych przedsiębiorstwa.
 2. Przedstaw na czym polega marketing-mix.

Powyższe zagadnienia należy opracować w zeszycie przedmiotowym.

22.05.2020 r. Temat: Działania promocyjne. (podręcznik str. 295-298).

Działania promocyjne mają na celu przekazanie potencjalnym klientom informacji o dostępności oferowanych usług, proponowanych cen oraz argumentacji skłaniającej do zakupu. Celem działań promocyjnych jest również budowanie pozytywnego wizerunku firmy.

 1. Uzasadnij znaczenie działań promocyjnych.
 2. Biorąc pod uwagę kanał przekazu i sposób funkcjonowania – wymień rodzaje reklam.

Odpowiedzi na powyższe pytania/zagadnienia należy opracować w zeszycie przedmiotowym.

                                                                                                                                                                                                                                                                                        klasa: 1TL,  1TI.

19.05.2020 r.  Temat: Podejmowanie działalności gospodarczej. (podręcznik str.197-203).

         Przyszły przedsiębiorca, który określił przedmiot działalności, miejsce i sposób jej wykonywania oraz prawdopodobnie opracował zarys biznesplanu przedsięwzięcia, powinien zarejestrować własną firmę. Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej należy zapoznać się z przepisami dotyczącymi podatków, ubezpieczeń, zatrudniania pracowników, prowadzenia księgowości przyszłej firmy.

 1. Która z form opodatkowania podatkiem dochodowym będzie najbardziej odpowiednia dla niewielkiego punktu gastronomicznego. Swój wybór uzasadnij.
 2. Korzystając z różnych źródeł, wyszukaj firmy działające w okolicy twojego miejsca zamieszkania.
 3. Podaj przykłady kilku sytuacji, w których przedsiębiorca nie powinien likwidować działalności gospodarczej, a jedynie ją zawiesić.

Odpowiedzi na powyższe pytania/zagadnienia należy opracować w zeszycie przedmiotowym.

22.05.2020 r.  Temat: Czynniki wpływające na sukces lub niepowodzenie przedsiębiorstwa. ( podręcznik str. 204-207)

            Prowadzenie działalności gospodarczej jest zawsze obarczone pewnym ryzykiem wynikającym ze zmieniających się warunków funkcjonowania gospodarki rynkowej. Ryzyko to dotyczy zwłaszcza nowych przedsiębiorców wchodzących na rynek. Jego źródłem są częste zmiany w otoczeniu firmy, szczególnie w krajach o nieustabilizowanej sytuacji politycznej lub w czasach kryzysu  gospodarczego.

Jednak zawsze znajdą się firmy, które chcą to ryzyko podjąć, licząc na sukces własnego przedsięwzięcia i wymierne korzyści finansowe, wynikające z zysków jakie mogą osiągnąć.

 1. Dokonaj analizy czynników wewnętrznych i zewnętrznych, mających wpływ na przedsiębiorstwo.
 2. Które z czynników wpływających na działalność firmy będą odgrywały największą rolę w przypadku niewielkiego sklepu spożywczego?

Odpowiedzi na powyższe pytania/zagadnienia należy opracować w zeszycie przedmiotowym.                                                                                                                                                                                                                         

klasa 2WA

19.05.2020 r.   Formy prawno-organizacyjne przedsiębiorstw. (podręcznik str.191-196)

Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej przedsiębiorcy określają formę prawno-organizacyjną swojej przyszłej firmy oraz planują rodzaj działalności i rozmiar przedsiębiorstwa. Obecnie polskie prawo – dzięki zmianom ustrojowym i gospodarczym – umożliwia wiele form prowadzenia działalności gospodarczej. Powoduje to dużą różnorodność organizacyjną firm działających na polskim rynku.

 1. Wymień i scharakteryzuj przedsiębiorstwa, biorąc pod uwagę formę własności.
 2. Jaka forma prawno-organizacyjna byłaby najbardziej odpowiednia do prowadzenia:
 3. a) małego punktu usług kserograficznych,
 4. b) dużego sklepu spożywczego,
 5. c) sieci stacji benzynowych ?

Swoją odpowiedź uzasadnij.

Odpowiedzi na powyższe pytania/zagadnienia należy opracować w zeszycie przedmiotowym.

21.05.2020 r.  Temat: Podejmowanie działalności gospodarczej. (podręcznik str.197-203).

      Przyszły przedsiębiorca, który określił przedmiot działalności, miejsce i sposób jej wykonywania oraz prawdopodobnie opracował zarys biznesplanu przedsięwzięcia, powinien zarejestrować własną firmę. Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej należy zapoznać się z przepisami dotyczącymi podatków, ubezpieczeń, zatrudniania pracowników, prowadzenia księgowości przyszłej firmy.

 1. Która z form opodatkowania podatkiem dochodowym będzie najbardziej odpowiednia dla niewielkiego punktu gastronomicznego. Swój wybór uzasadnij.
 2. Wyszukaj w różnych źródłach firmy działające w okolicy twojego miejsca zamieszkania
 3. Podaj przykłady kilku sytuacji, w których przedsiębiorca nie powinien likwidować działalności gospodarczej, a jedynie ją zawiesić.

Odpowiedzi na powyższe pytania/zagadnienia należy opracować w zeszycie przedmiotowym.                                                                                                                                                                                                                                                    

 klasa 1LOA

 21.05.2020 r.  Temat: Biznesplan własnego przedsiębiorstwa. (podręcznik str.188-190).

  Planowanie własnego przedsiębiorstwa zaczyna się od pomysłu. Dobry pomysł na prowadzenie działalności gospodarczej jest początkiem sukcesu przyszłej firmy, ale dopiero realizacja w warunkach gospodarki rynkowej umożliwia ocenę jego trafności.

 1. Podaj inne niż wymienione w tekście źródła pomysłów na działalność gospodarczą.
 2. Jakie rodzaje działalności gospodarczej mają szanse powodzenia w najbliższej okolicy twojego miejsca zamieszkania? Swoją odpowiedź uzasadnij.

Odpowiedzi na powyższe pytania/zagadnienia należy opracować w zeszycie przedmiotowym.

22.05.2020 r.     Formy prawno-organizacyjne przedsiębiorstw. (podręcznik str.191-196)

Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej przedsiębiorcy określają formę prawno-organizacyjną swojej przyszłej firmy oraz planują rodzaj działalności i rozmiar przedsiębiorstwa. Obecnie polskie prawo – dzięki zmianom ustrojowym i gospodarczym – umożliwia wiele form prowadzenia działalności gospodarczej. Powoduje to dużą różnorodność organizacyjną firm działających na polskim rynku.

 1. Wymień i scharakteryzuj przedsiębiorstwa, biorąc pod uwagę formę własności.
 2.   Jaka forma prawno-organizacyjna byłaby najbardziej odpowiednia do prowadzenia:
 3. a) małego punktu usług kserograficznych,
 4. b) dużego sklepu spożywczego,
 5. c) sieci stacji benzynowych ? Swoją odpowiedź uzasadnij.

Odpowiedzi na powyższe pytania/zagadnienia należy opracować w zeszycie przedmiotowym.   


Tydzień IX 11 – 15 maja 2020 r.


 Podstawy przedsiębiorczości

klasa 1WR

11.05.2020 r.     

Temat: Finansowanie działalności gospodarczej (podręcznik str. 274-278).

Z jakich źródeł możemy finansować działalność gospodarczą? Istnieje wiele możliwości pozyskiwania kapitału. Każda z nich ma zarówno plusy, jak i minusy. Kluczem do wyboru sposobu finansowania działalności powinny być:

 • przeznaczenie oraz ilość potrzebnego kapitału,
 • wielkość i etap działalności przedsiębiorstwa,
 • okres na jaki kapitał ma być udostępniony.
 1. Określ rodzaje wydatków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
 2. Scharakteryzuj najczęściej stosowane inne źródła finansowania działalności gospodarczej.

Powyższe zagadnienia należy opracować w zeszycie przedmiotowym.

15.05.2020 r. Temat: Zarządzanie przedsiębiorstwem. (podręcznik str. 279-287).

Zarządzanie przedsiębiorstwem to proces dosyć skomplikowany, ale niezbędny w każdej firmie, bez względu na jej wielkość i stopień rozwoju. Wymaga dużo wysiłku w podejmowaniu działań na różnych obszarach. Zarządza się zasobami będącymi do dyspozycji przedsiębiorstwa.

 1. Przedstaw różnice między zarządzaniem a przewodzeniem.
 2. Określ cechy dobrego lidera oraz dobrego wykonawcy.
 3. Przedstaw zalety pracy zespołowej.

Odpowiedzi na powyższe pytania/zagadnienia należy opracować w zeszycie przedmiotowym.

 Podstawy przedsiębiorczości 

  klasa: 1TL,  1TI.

12.05.2020 r.  Temat: Biznesplan własnego przedsiębiorstwa. (podręcznik str.188-190).

         Planowanie własnego przedsiębiorstwa zaczyna się od pomysłu. Dobry pomysł na prowadzenie działalności gospodarczej jest początkiem sukcesu przyszłej firmy, ale dopiero realizacja w warunkach gospodarki rynkowej umożliwia ocenę jego trafności.

 1. Podaj inne niż wymienione w tekście źródła pomysłów na działalność gospodarczą.
 2. Jakie rodzaje działalności gospodarczej mają szanse powodzenia w najbliższej okolicy twojego miejsca zamieszkania? Swoją odpowiedź uzasadnij.

Odpowiedzi na powyższe pytania/zagadnienia należy opracować w zeszycie przedmiotowym.

15.05.2020 r.  Temat: Formy prawno-organizcyjne przedsiębiorstw. ( podręcznik str. 191-196)

            Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej przedsiębiorcy określają formę prawno-organizacyjną swojej przyszłej firmy oraz planują rodzaj działalności i rozmiar  przedsiębiorstwa. Obecnie polskie prawo – dzięki zmianom ustrojowym i gospodarczym – umożliwia wiele form prowadzenia działalności gospodarczej. Powoduje to dużą różnorodność organizacyjną firm działających na polskim rynku.

 1. Wymień i scharakteryzuj przedsiębiorstwa, biorąc pod uwagę formę własności.
 2. Jaka forma prawno-organizacyjna byłaby najbardziej odpowiednia do prowadzenia:
 3. a) małego punktu usług kserograficznych,
 4. b) dużego sklepu spożywczego,
 5. c) sieci stacji benzynowych ?

Swoją odpowiedź uzasadnij.

Powyższe zagadnienia należy opracować w zeszycie przedmiotowym.

Podstawy przedsiębiorczości

klasa 2WA

12.05.2020 r.    Cele działania przedsiębiorstwa. (podręcznik str.183-187).

 1. Wymień rodzaje przedsiębiorstw, biorąc pod uwagę rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej – podaj przykłady.
 2. Dlaczego firmy dążą do osiągnięcia jak największego zysku?
 3. Wymień składniki kosztów stałych i kosztów zmiennych punktu

usług kserograficznych.

Odpowiedzi na powyższe pytania/zagadnienia należy opracować w zeszycie przedmiotowym.

14.05.2020 r.  Temat: Biznesplan własnego przedsiębiorstwa. (podręcznik str.188-190).

  Planowanie własnego przedsiębiorstwa zaczyna się od pomysłu. Dobry pomysł na prowadzenie działalności gospodarczej jest początkiem sukcesu przyszłej firmy, ale dopiero realizacja w warunkach gospodarki rynkowej umożliwia ocenę jego trafności.

 1. Podaj inne niż wymienione w tekście źródła pomysłów na działalność gospodarczą.
 2. Jakie rodzaje działalności gospodarczej mają szanse powodzenia w najbliższej okolicy twojego miejsca zamieszkania? Swoją odpowiedź uzasadnij.

Odpowiedzi na powyższe pytania/zagadnienia należy opracować w zeszycie przedmiotowym.

Podstawy przedsiębiorczości 

klasa 1LOA

14.05.2020 r.      Temat: Otoczenie przedsiębiorstwa. (podręcznik str. 179-182).   

Przedsiębiorstwo jest jednostką autonomiczną. Oznacza to, że jego władze lub właściciele sami decydują o jego rozwoju. Jednak przedsiębiorstwo jest częścią gospodarki, a jego działalność jest uzależniona od wielu czynników i zjawisk jej dotyczących.

Ekonomiści nazywają to otoczeniem przedsiębiorstwa, które można podzielić na:  otoczenie bliższe (zwane mikrootoczeniem) i  otoczenie dalsze (zwane makrootoczeniem).

 1. Dlaczego dla przedsiębiorstwa działającego w warunkach gospodarki rynkowej otoczenie bliższe jest ważniejsze niż otoczenie dalsze.
 2. Porównaj elementy składowe otoczenia bliższego i dalszego małego sklepu osiedlowego z otoczeniem dużego hipermarketu z artykułami spożywczymi.

Powyższe zagadnienia należy opracować w zeszycie przedmiotowym.

15.05.2020 r.   Cele działania przedsiębiorstwa. (podręcznik str.183-187).

 1. Wymień rodzaje przedsiębiorstw, biorąc pod uwagę rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej – podaj przykłady.
 2. Dlaczego firmy dążą do osiągnięcia jak największego zysku?
 3. Wymień składniki kosztów stałych i kosztów zmiennych punktu usług kserograficznych.

Odpowiedzi na powyższe pytania/zagadnienia należy opracować w zeszycie przedmiotowym. 


Tydzień VIII 04 – 08 maja 2020 r.


 Podstawy przedsiębiorczości 

klasa 1 WR

04.05.2020 r.        Temat: Formy organizacyjno – prawne  przedsiębiorstw. (podręcznik str. 259 – 265 )

Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej przedsiębiorcy określają formę organizacyjno-prawną  swojej przyszłej firmy. Wybór ten determinuje sposób, koszty rejestracji czy zakres prowadzenia księgowości przedsiębiorstwa. Najważniejszym jednak skutkiem wyboru formy organizacyjno-prawnej jest zróżnicowanie odpowiedzialności majątkowej właścicieli – czy odpowiadają oni całym swoim majątkiem, czy tylko majątkiem firmy za jej zobowiązania.

 1. Jaka forma organizacyjno-prawna byłaby najbardziej odpowiednia do prowadzenia małego punktu usług kserograficznych, dużego sklepu spożywczego, czy stacji benzynowej? Swoją odpowiedź uzasadnij.
 2. Wymień, jakie znasz organizacje przedsiębiorczości społecznej działające w twojej miejscowości. Omów, jaką rolę one pełnią w społeczności lokalnej.

Powyższe zagadnienia należy opracować w zeszycie przedmiotowym.

08.05.2020 r. Temat: Podejmowanie indywidualnej działalności gospodarczej. (podręcznik str. 266-272).

Przyszły przedsiębiorca, który określił przedmiot działalności, miejsce i sposób jej wykonywania oraz prawdopodobnie opracował zarys biznesplanu przedsięwzięcia, powinien zarejestrować własną firmę. Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej należy zapoznać się z przepisami dotyczącymi podatków, ubezpieczeń,zatrudniania pracowników oraz sposobów prowadzenia księgowości przyszłej firmy.

Potrzebne informacje można znaleźć na stronach internetowych instytucji rządowych lub w poradnikach wydawanych przez organizacje wspierające rozwój przedsiębiorczości. Najważniejszą z nich jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Przedsiębiorca podejmujący działalność gospodarczą musi najpierw wybrać formę prawno-organizacyjną przyszłego przedsiębiorstwa, co ma wpływ na sposób rozliczania podatków i sposób prowadzenia księgowości. Najprostszą formą jest indywidualna działalność gospodarcza.

 1. Znajdź adresy i telefony do instytucji związanych z rejestracją działalności gospodarczej w twojej miejscowości.
 2. Wymień etapy rejestracji indywidualnej działalności gospodarczej.
 3. Podaj przykłady kilku sytuacji, w których przedsiębiorca nie powinien likwidować działalności gospodarczej, a jedynie ją zawiesić.

Odpowiedzi na powyższe pytania/zagadnienia należy opracować w zeszycie przedmiotowym.

         Uwaga: Sprawdzian nr 2 dla klasy 1WR

      Temat: Wyjaśnij, dlaczego wiele osób podejmuje indywidualną działalność gospodarczą. Swoją opinię uzasadnij.

Zadany temat należy opracować samodzielnie, uwzględniając własne wnioski i przemyślenia. Opracowanie proszę przesłać na adres e-mail jdnaukaz@interia.pl do dnia 11.05.2020 r. Bardzo proszę o większą staranność przesyłanych prac. Pismo jak i sposób wykonania zdjęcia często uniemożliwiają odczytanie tekstu.

 

  klasa: 1TL,  1TI.

05.05.2020 r.  Temat: Otoczenie przedsiębiorstwa (podręcznik str. 179-182).

Przedsiębiorstwo jest jednostką autonomiczną. Oznacza to, że jego władze lub właściciele sami decydują o jego rozwoju. Jednak przedsiębiorstwo jest częścią gospodarki, a jego działalność jest uzależniona od wielu czynników i zjawisk jej dotyczących. Ekonomiści nazywają to otoczeniem przedsiębiorstwa, które można podzielić na:  otoczenie bliższe (zwane mikrootoczeniem) i  otoczenie dalsze (zwane makrootoczeniem).

 1. Dlaczego dla przedsiębiorstwa działającego w warunkach gospodarki rynkowej otoczenie bliższe jest ważniejsze niż otoczenie dalsze.
 2. Porównaj elementy składowe otoczenia bliższego i dalszego małego sklepu osiedlowego z otoczeniem dużego hipermarketu z artykułami spożywczymi.

Powyższe zagadnienia należy opracować w zeszycie przedmiotowym.

08.05.2020 r.  Temat: Cele działania przedsiębiorstwa. (podręcznik str.183-187).

 1. Wymień rodzaje przedsiębiorstw, biorąc pod uwagę rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej – podaj przykłady.
 2. Dlaczego firmy dążą do osiągnięcia jak największego zysku?
 3. Wymień składniki kosztów stałych i kosztów zmiennych punktu

usług kserograficznych.

Odpowiedzi na powyższe pytania/zagadnienia należy opracować w zeszycie przedmiotowym.

Uwaga: Sprawdzian nr 2 dla klas 1TL i 1TI

            Temat: W odniesieniu do funkcjonowania przedsiębiorstwa rozwiń powiedzenie: „Sukces ma wielu ojców a porażka jest sierotą”.

Zadany temat należy opracować samodzielnie, uwzględniając własne wnioski i przemyślenia. Opracowanie proszę przesłać na adres e-mail jdnaukaz@interia.pl do dnia 11.05.2020 r. Bardzo proszę o większą staranność przesyłanych prac. Pismo jak i sposób wykonania zdjęcia często uniemożliwiają odczytanie tekstu.

 klasa 2WA

05.05.2020 r.      Temat: Globalizacja gospodarki. (podręcznik str 170 – 175).

 1. Przedstaw argumenty przemawiające za procesem globalizacji i przeciw niemu.
 2. Jakie są szanse i zagrożenia wynikające z procesu globalizacji dla naszego kraju?

Odpowiedzi na powyższe pytania/zagadnienia należy opracować w zeszycie przedmiotowym.

07.05.2020 r.  Temat: Otoczenie przedsiębiorstwa (podręcznik str. 179-182).

Przedsiębiorstwo jest jednostką autonomiczną. Oznacza to, że jego władze lub właściciele sami decydują o jego rozwoju. Jednak przedsiębiorstwo jest częścią gospodarki, a jego działalność jest uzależniona od wielu czynników i zjawisk jej dotyczących.

Ekonomiści nazywają to otoczeniem przedsiębiorstwa, które można podzielić na:  otoczenie bliższe (zwane mikrootoczeniem) i  otoczenie dalsze (zwane makrootoczeniem).

 1. Dlaczego dla przedsiębiorstwa działającego w warunkach gospodarki rynkowej otoczenie bliższe jest ważniejsze niż otoczenie dalsze.
 2. Porównaj elementy składowe otoczenia bliższego i dalszego małego sklepu osiedlowego z otoczeniem dużego hipermarketu z artykułami spożywczymi.

Powyższe zagadnienia należy opracować w zeszycie przedmiotowym.

Uwaga: Sprawdzian nr 2 dla klasy 2WA

          Temat: Wymień zalety i wady postępu naukowo-technicznego jako czynnika wzrostu gospodarczego.

Zadany temat należy opracować samodzielnie, uwzględniając własne wnioski i przemyślenia. Opracowanie proszę przesłać na adres e-mail jdnaukaz@interia.pl do dnia 11.05.2020 r. Bardzo proszę o większą staranność przesyłanych prac. Pismo jak i sposób wykonania zdjęcia często uniemożliwiają odczytanie tekstu.

 klasa 1LOA

07.05.2020 r.      Temat: Współczesne zmiany w gospodarce świata i Polski.  (podręcznik str. 162 – 169).

Świat staje się powoli globalną wioską dzięki nowoczesnym formom przepływu informacji, głównie jednak wskutek powiązań gospodarczych. Coraz większa swoboda przepływu towarów i usług oraz pracowników sprawia, że granice między państwami mają jedynie znaczenie polityczne. Rosnąca konkurencja na światowych rynkach prowadzi do zacieśnienia współpracy między państwami w ramach regionalnych inicjatyw. Zjawiska te dotyczą również Polski.

 1. Na czym polega międzynarodowy podział pracy?
 2. Wymień formy międzynarodowych powiązań gospodarczych.
 3. Przedstaw korzyści i koszty przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Odpowiedzi na powyższe pytania/zagadnienia należy opracować w zeszycie przedmiotowym.

08.05.2020 r.      Temat: Globalizacja gospodarki. (podręcznik str 170 – 175).

 1. Przedstaw argumenty przemawiające za procesem globalizacji i przeciw niemu.
 2. Jakie są szanse i zagrożenia wynikające z procesu globalizacji dla naszego kraju?

Odpowiedzi na powyższe pytania/zagadnienia należy opracować w zeszycie przedmiotowym.

Uwaga: Sprawdzian nr 2 dla klasy 1LOA

          Temat: W odniesieniu do funkcjonowania przedsiębiorstwa rozwiń powiedzenie: „Sukces ma wielu ojców a porażka jest sierotą”.

Zadany temat należy opracować samodzielnie, uwzględniając własne wnioski i przemyślenia. Opracowanie proszę przesłać na adres e-mail jdnaukaz@interia.pl do dnia 11.05.2020 r. Bardzo proszę o większą staranność przesyłanych prac. Pismo jak i sposób wykonania zdjęcia często uniemożliwiają odczytanie tekstu.

 


Tydzień VII 27.04.2020 – 30.04.2020 r.


 Podstawy przedsiębiorczości 

klasa 1WR

27.04.2020 r.       

Temat: Analiza SWOT (podręcznik str. 256 – 258 )

Szybkie tempo przemian gospodarczych na początku XXI wieku powoduje szybkie zmiany w mikrootoczeniu jak i makrootoczeniu przedsiębiorstw. Wymusza to na nich konieczność dostosowania się do zmieniającego się otoczenia firm. Na zminimalizowanie zagrożeń i zwiększenie szans pełnej realizacji planowanych działań danego przedsięwzięcia pozwoli poprawnie przeprowadzona analiza SWOT.

 1. Dlaczego lokalizacja przedsiębiorstwa w większości przypadków odgrywa kluczową rolę?
 2. Wybierz dowolny rodzaj przedsiębiorstwa w branży usługowej i zaproponuj jego lokalizację w okolicy miejsca swojego zamieszkania. Wypisz czynniki, które zdecydowały o wyborze jego lokalizacji.

Powyższe zagadnienia należy opracować w zeszycie przedmiotowym.

klasa: 1TL,  1TI.

28.04.2020 r.     

Temat: Globalizacja gospodarki. (podręcznik str 170 – 175).

 1. Przedstaw argumenty przemawiające za procesem globalizacji i przeciw niemu.
 2. Jakie są szanse i zagrożenia wynikające z procesu globalizacji dla naszego kraju?

Odpowiedzi na powyższe pytania/zagadnienia należy opracować w zeszycie przedmiotowym.

klasa 2WA

28.04.2020 r.  

Temat: Centra gospodarcze i finansowe świata. (podręcznik str. 159 -161).

 1. Przedstaw argumenty za koncentracją gospodarki i światowych finansów w kilku centrach na świecie oraz argumenty przeciw takiemu rozwiązaniu.
 2. Jakie są szanse Warszawy na stanie się środkowoeuropejskim centrum finansowym?

30.04.2020 r.     

Temat: Współczesne zmiany w gospodarce świata i Polski.  (podręcznik str. 162 – 169).

Świat staje się powoli globalną wioską dzięki nowoczesnym formom przepływu informacji, głównie jednak wskutek powiązań gospodarczych. Coraz większa swoboda przepływu towarów i usług oraz pracowników sprawia, że granice między państwami mają jedynie znaczenie polityczne. Rosnąca konkurencja na światowych rynkach prowadzi do zacieśnienia współpracy między państwami w ramach regionalnych inicjatyw. Zjawiska te dotyczą również Polski.

 1. Na czym polega międzynarodowy podział pracy?
 2. Wymień formy międzynarodowych powiązań gospodarczych.
 3. Przedstaw korzyści i koszty przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Odpowiedzi na powyższe pytania/zagadnienia należy opracować w zeszycie przedmiotowym.

klasa 1LOA

30.04.2020 r.  

Temat: Centra gospodarcze i finansowe świata. (podręcznik str. 159 -161).

 1. Przedstaw argumenty za koncentracją gospodarki i światowych finansów w kilku centrach na świecie oraz argumenty przeciw takiemu rozwiązaniu.
 2. Jakie są szanse Warszawy na stanie się środkowoeuropejskim centrum finansowym?

Powyższe zagadnienia należy opracować w zeszycie  przedmiotowym.


Tydzień VI 20.04.2020 – 24.04.2020 r.


 Podstawy przedsiębiorczości  

klasa 1WR

20.04.2020 r.

Temat: Utrwalenie wiadomości – biznesplan własnego przedsiębiorstwa.

 1. Po zapoznaniu się z biznesplanem zamieszczonym na stronie 249 podręcznika, uzupełnij pismo przewodnie, precyzując cel biznesplanu oraz źródło pomysłów.

Temat: Otoczenie przedsiębiorstwa (podręcznik str. 254 – 256).

Przedsiębiorstwo jest jednostką autonomiczną. Oznacza to, że jego władze lub właściciele sami decydują o jego rozwoju. Jednak przedsiębiorstwo jest częścią gospodarki, a jego działalność jest uzależniona od wielu czynników. Ekonomiści nazywają to otoczeniem przedsiębiorstwa, które można podzielić na: mikrootoczenie zwane otoczeniem bliższym i makrootoczenie zwane otoczeniem dalszym.

 1. Wyjaśnij, dlaczego dla przedsiębiorstwa działającego w  warunkach gospodarki rynkowej otoczenie bliższe jest ważniejsze niż otoczenie dalsze.
 2. Porównaj elementy składowe mikrootoczenia i makrootoczenia małego sklepu osiedlowego z otoczeniem dużego hipermarketu z artykułami spożywczymi.

Powyższe zagadnienia należy opracować w zeszycie przedmiotowym.

 Podstawy przedsiębiorczości 

  klasa: 2WA,  1LOA

20.04.2020 r.

Temat: Wahania koniunkturalne i inflacja. (podręcznik str. 150 – 153).

 1. Narysuj wykres – podręcznik strona 150 i dokonaj jego analizy.
 2. Czym charakteryzuje się stan nierównowagi gospodarczej?
 3. Zestaw przyczyny inflacji z najskuteczniejszymi metodami jej obniżania.

Temat: Wzrost gospodarczy i jego mierniki. (podręcznik str. 154 – 158).

Dla pełnej znajomości funkcjonowania gospodarki rynkowej istotne jest zrozumienie pojęcia wzrostu gospodarczego. W uproszczeniu jest to zdolność do powiększania się produktu krajowego brutto (PKB) danego kraju w okresach rocznych.

 1. Wymień zalety i wady postępu naukowo-technicznego, jako czynnika

wzrostu gospodarczego.

 1. Dokonaj analizy barier, które mogą zahamować tempo wzrostu gospodarczego.
 2.   Dokonaj analizy perspektyw i szans rozwoju swojego regionu (gminy

miasta, powiatu lub województwa).

Powyższe zagadnienia należy opracować w zeszycie przedmiotowym.

 

Podstawy przedsiębiorczości

klasa: 1TL,  1TI

20.04.2020 r.

Temat: Centra gospodarcze i finansowe świata. (podręcznik str. 159 -161).

 1. Przedstaw argumenty za koncentracją gospodarki i światowych finansów w kilku centrach na świecie oraz argumenty przeciw takiemu rozwiązaniu.
 2. Jakie są szanse Warszawy na stanie się środkowoeuropejskim centrum finansowym?

Temat: Współczesne zmiany w gospodarce świata i Polski.(podręcznik str. 162 – 169)).

Świat staje się powoli globalną wioską dzięki nowoczesnym formom przepływu informacji, głównie jednak wskutek powiązań gospodarczych. Coraz większa swoboda przepływu towarów i usług oraz pracowników sprawia, że granice między państwami mają jedynie znaczenie polityczne. Rosnąca konkurencja na światowych rynkach prowadzi do zacieśnienia współpracy między państwami w ramach regionalnych inicjatyw. Zjawiska te dotyczą również Polski.

 1. Na czym polega międzynarodowy podział pracy?
 2. Wymień formy międzynarodowych powiązań gospodarczych.
 3. Przedstaw korzyści i koszty przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Odpowiedzi na powyższe pytania/zagadnienia należy opracować w zeszycie przedmiotowym.


Tydzień V: 15.04.2020 – 17.04.2020


15.04.2020 r. Podstawy przedsiębiorczości –  klasa 1WR

Temat: Biznesplan własnego przedsiębiorstwa. (podręcznik str. 249- 254 ).

Podejmowana działalność gospodarcza to indywidualny przypadek, w związku z tym zawartość biznesplanu, jest elastyczna i ustalana indywidualnie w zależności od tego, kto jest adresatem i jakie są jego oczekiwania. Przy opracowywaniu biznesplanu możemy skorzystać z usług wyspecjalizowanych instytucji doradczych czy konsultanta.

 1. Proszę zapoznać się z przykładowym praktycznym i uproszczonym biznesplanem (podręcznik str. 249 – 253).
 2. Proszę zwrócić szczególną uwagę na plan finansowy (podręcznik str.252),analizując wydatki i dochody w okresie 6 miesięcy (w złotych).

15.04.2020 r. Podstawy przedsiębiorczości –  klasa: 2WA,  1LOA

Temat::Wydatki budżetu państwa, budżety samorządów. (podręcznik str. 146 – 149 ).

Praca domowa:

 1. Dokonaj podziału wydatków budżetu państwa na:
 2. a) prawnie zdeterminowane
 3. b) elastyczne.
 4. W jaki sposób powstaje deficyt budżetowy (dziura budżetowa)?
 5. Z jakich źródeł pochodzi największa część dochodów gminy? Oceń na tej podstawie samodzielność finansową gminy.

Odpowiedzi na powyższe pytania/zagadnienia należy opracować w zeszycie przedmiotowym

15.04.2020 r. Podstawy przedsiębiorczości –  klasa: 1TL,  1TI.

Temat: Wzrost gospodarczy i jego mierniku.(podręcznik str. 154-158).

Dla pełnej znajomości funkcjonowania gospodarki rynkowej  istotne jest zrozumienie pojęcia wzrostu gospodarczego. W uproszczeniu jest to zdolność do powiększania się produktu krajowego brutto (PKB) danego kraju w okresach rocznych.

 1. Wymień zalety i wady postępu naukowo-technicznego, jako czynnika wzrostu gospodarczego.
 2. Dokonaj analizy barier, które mogą zahamować tempo wzrostu gospodarczego.
 3. Dokonaj analizy perspektyw i szans rozwoju swojego regionu ( gminy, miasta, powiatu lub województwa).

Powyższe zagadnienia należy opracować w zeszycie przedmiotowym.


Tydzień IV: 06.04.2020 – 08.04.2020


06.04.2020 r. Podstawy przedsiębiorczości –  klasa 1WR

Temat: Pomysł na własną działalność gospodarczą (podręcznik str. 242- 248 ).

Planowanie własnego przedsiębiorstwa zaczyna się od pomysłu. Dobry pomysł na prowadzenie działalności gospodarczej jest początkiem sukcesu przyszłej firmy, ale dopiero realizacja w warunkach gospodarki rynkowej umożliwia ocenę jego trafności.

Praca domowa:

 1. Podaj znane ci źródła pomysłów. Inspirując się przykładami, zaproponuj inne możliwe źródła pomysłów na własną działalność gospodarczą.
 2. Jakie elementy należy uwzględnić przy ocenie opłacalności pod względem innowacyjności?
 3. Jakie rodzaje działalności gospodarczej mają szanse powodzenia w najbliższej okolicy twojego miejsca zamieszkania? Swoją odpowiedź uzasadnij.

06.06.2020 r. Podstawy przedsiębiorczości –  klasa: 2WA,  1LOA

Temat: Budżet państwa – pojęcie i funkcje (podręcznik str. 140 – 145 ).

Praca domowa:

 1. Uzasadnij konieczność płacenia podatków.
 2. Przedstaw w postaci tabeli rodzaje podatków, stosując kryterium przerzucalności.(możliwość przerzucania skutków opodatkowania na inne podmioty (podręcznik str.142).
 3. Dzięki jakim zasadom państwo może prowadzić politykę budżetową?

06.04.2020 r. Podstawy przedsiębiorczości –  klasa: 1TL,  1TI.

Temat: Wahania koniunkturalne i inflacja (podręcznik str. 150-153).

Praca domowa:

 1. Narysuj wykres – podręcznik str. 150 i dokonaj jego analizy.
 2. Czym się charakteryzuje stan nierównowagi gospodarczej?
 3. Zestaw przyczyny inflacji z najskuteczniejszymi metodami jej obniżania.

Tydzień III 30.03.2020r. – 03.04.2020r.


30.03.2020 r. Podstawy przedsiębiorczości –  klasa 1WR

Temat: Klasyfikacja przedsiębiorstw. (podręcznik str. 234-239 ).

Praca domowa:

 1. Jaki jest główny cel działania przedsiębiorstwa?
 2. Dokonaj podziału przedsiębiorstw, biorąc pod uwagę rodzaj prowadzonej działalności, podaj przykłady, wskaż różnice.
 3. Jakie informacje zawiera Polska Klasyfikacja Działalności (PKD) – klasyfikacja dostępna jest na stronie stat.gov.pl/Klasyfikacje.
 4. Wyjaśnij jaką rolę pełni przedsiębiorstwo w gospodarce.
 5. Dlaczego firmy dążą do osiągnięcia jak największego zysku.

Temat: Struktura biznesplanu (podręcznik str. 240-242).

Praca domowa:

 1. Proszę zapoznać się z przykładową strukturą biznesplanu (podręcznik str. 240-241).
 2. Sporządź zarys biznesplanu przedsięwzięcia gospodarczego, które ma

szanse powodzenia  w  okolicy twojego miejsca zamieszkania.

Polecenie zawarte w pkt 2 należy opracować w formie pisemnej, podpisać czytelnie imieniem i nazwiskiem oraz podać klasę i przesłać skan pracy lub zdjęcie  na adres         e-mail jdnaukaz@interia.pl do 08.04.2020 r.


30.03.2020 r. Podstawy przedsiębiorczości –  klasa: 2WA,  1LOA

Temat: Rola i funkcje państwa w gospodarce rynkowej. (podręcznik str. 131-135 ).

Praca domowa:

 1. Etatyzm a neoliberalizm – porównaj koncepcje. Wymień wady i zalety każdej z nich.
 2. Przedstaw w postaci tabeli funkcje państwa:

a)zewnętrzne,

b)wewnętrzne

Skorzystaj z podręcznika strona 132-134. Dokonaj porównania.

 1. Dlaczego funkcja alokacyjna dotyczy takich zasobów, których rozdział a warunkach gospodarki rynkowej bez interwencji państwa mógłby być niekorzystny dla społeczeństwa.
 2. Wymień wady i zalety państwa opiekuńczego. Korzystając z różnych źródeł wiedzy, wskaż przykłady takich państw.

Temat: Wpływ państwa na gospodarkę. (podręcznik str. 135-140).

Praca domowa:

 1. Przedstaw w postaci tabeli instytucje państwa oraz zakres ich działań

wywierających wpływ na życie gospodarcze państwa (podręcznik str.135)

 1. Oceń skuteczność poszczególnych form interwencjonizmu państwowego. (podręcznik

str. 136).

 1. Czy państwo powinno dotować nierentowne przedsiębiorstwa i produkcję rolną?
 2. Wyjaśnij wpływ kursu walut na gospodarkę i handel zagraniczny.

Polecenie zawarte poniżej należy opracować w formie pisemnej, podpisać czytelnie imieniem i nazwiskiem oraz podać klasę i przesłać skan pracy lub  zdjęcie na  adres       e-mail jdnaukaz@interia.pl do 08.04.2020 r.

Klasa 2WA – W jaki rodzaj funduszu zainwestujesz swoje oszczędności, gromadząc środki:  a) wyjazd na wycieczkę, b) zakup samochodu, c) zakup mieszkania,                     d) inne. Uzasadnij swój wybór.

Klasa 1LOA – Czy państwo powinno dotować nierentowne przedsiębiorstwa? Uzasadnij swoją opinię.


 23.03.2020 r. Podstawy przedsiębiorczości –  klasa: 1TL,  1TI.

Temat: Pojęcie i funkcje budżetu państwa  (podręcznik str. 140-145).

Praca domowa:

 1. Uzasadnij konieczność płacenia podatków.
 2. Przedstaw w postaci tabeli rodzaje podatków stosujące kryterium przerzucalności (możliwość przerzucania skutków opodatkowania na inne podmioty- podręcznik str.142).
 3. Dzięki jakim zasadom państwo może prowadzić politykę budżetową?

Temat: Wydatki budżetu państwa, budżety samorządów.(podręcznik str. 146-149).

Praca domowa:

 1. Dokonaj podziału wydatków budżetu państwa na:
 2. a) prawnie zdeterminowane,
 3. b) elastyczne.
 4. W jaki sposób powstaje deficyt budżetowy (dziura budżetowa)?
 5. Z jakich źródeł pochodzi największa część dochodów gminy? Oceń na tej podstawie

samodzielność finansową gminy.

Polecenie zawarte poniżej należy opracować w formie pisemnej, podpisać czytelnie imieniem i nazwiskiem oraz podać klasę  i przesłać skan pracy lub  zdjęcie na adres          e-mail jdnaukaz@interia.pl do 08.04.2020 r.

Klasa 1TL – Wyjaśnij wpływ podatków na funkcjonowanie państwa, przedsiębiorstw oraz gospodarstw domowych.

Klasa 1TI – Przedstaw argumenty przemawiające zarówno za obniżaniem podatków jak  i  argumenty przemawiające za ich podwyższaniem.


Tydzień II 23-27 marca 2020 r.


Podstawy przedsiębiorczości 

  klasa 1 WR

23.03.2020

Temat: Ochrona praw pracowniczych. (podręcznik str. 224-230 ).

Praca domowa:

 1. Wymień najważniejsze zadania związków zawodowych (podręcznik str. 224 – dokonaj analizy).
 2. Jaki jest cel działania Rady Dialogu Społecznego?
 3. Wyjaśnij dlaczego strajk powinien być ostateczną formą rozwiązywania konfliktów między pracownikami i pracodawcami?
 4. Na podstawie tabeli – podręcznik strona 227 przedstaw przykłady:
 5. a) nieetycznych zachowań pracowników,
 6. b) nieetycznych zachowań pracodawców.
 7. Jakie są konsekwencje zatrudnienia bez umowy, czyli tzw. praca”na czarno”?
 8. Wyjaśnij dlaczego mobbing uważa się za patologię społeczną?
 9. Napisz jakie skutki może wywołać mobbing w zakładzie pracy?

 klasa: 2 WA,  1 LOA

Temat: Zasady inwestowania. (podręcznik str. 117-119 ).

Praca domowa:

 1. W jaki sposób można powiększyć swoje zasoby finansowe?
 2. Narysuj schemat przedstawiający rodzaje inwestycji – dokonaj analizy.
 3. Dokonaj porównania trzech rodzajów inwestycji przedsiębiorstw.
 4. Wymień inwestycje obarczone największym i najmniejszym ryzykiem.
 5. Wyjaśnij dlaczego inwestycje obarczone największym ryzykiem mogą przynieść największe zyski.
 6. Jaki rodzaj inwestycji wybierzesz, chcąc zgromadzić kapitał na zabezpieczenie przyszłości swoich dzieci?

  klasa: 1 TL,  1 TI.

Temat: Wpływ państwa na gospodarkę.(podręcznik str. 135-140).

Praca domowa:

 1. Przedstaw w postaci w postaci tabeli instytucje państwa oraz zakres ich działań wywierających wpływ na życie gospodarcze państwa. (podręcznik str. 135).
 2. Oceń skuteczność poszczególnych form interwencjonizmu państwowego ( podręcznik str. 136).
 3. Czy państwo powinno dotować nierentowne przedsiębiorstwa i produkcję rolną? Uzasadnij swoją opinię.
 4. Wyjaśnij wpływ kursu walut na gospodarkę i handel zagraniczny.

Tydzień I 16-20 marca 2020 r.


Podstawy przedsiębiorczości 

klasa 1 WR

Temat: Bezpieczeństwo i higiena pracy.(podręcznik str. 219-223).

Praca domowa:

 1. Podstawowe obowiązki pracodawcy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy (podręcznik str. 219 – dokonaj analizy podstawowych obowiązków)
 2. Przedstaw podstawowy zakres obowiązków i zasady dobrej organizacji pracy na stanowisku, które będziesz mógł/mogła zajmować po ukończeniu szkoły.
 3. Na podstawie tabeli (podręcznik str.222) oceń, które z wymienionych zagrożeń mogą występować w zawodzie, którego się uczysz.
 4. Czego dotyczy zasada Pareta?

 klasy: 2 WA,  1 LOA

Temat: Wskaźniki giełdowe. (podręcznik str. 114-116).

Praca domowa:

 1. Kiedy jest publikowana ceduła i jakie zawiera informacje?
 2. O czym na giełdzie informują inwestorów wskaźniki zwane indeksami?
 3. Na podstawie czego jest ustalany WIG czyli Warszawski Indeks Giełdowy?

Polecenia.

 1. Wyszukaj w Internecie spółki, które mają największe i najmniejsze wskaźniki cena/zysk i cena/wartość księgowa. Odszukaj inne informacje o tych spółkach i opisz z czego mogą wynikać tak duże różnice w wartości tych wskaźników.
 2. Wyszukaj ten wskaźnik branżowy, który osiągnął największe wzrosty oraz ten, który notował największe spadki w ciągu ostatniego miesiąca. Jakie przyczyny mogły spowodować te zmiany?

 klasu: 1 TL,  1 TI

Temat: Rola i funkcje państwa w gospodarce rynkowej.(podręcznik str. 131-135).

Praca domowa:

Polecenia.

 1. Przedstaw w postaci tabeli funkcje państwa:
 2. a) zewnętrzne
 3. b) wewnętrzne

Skorzystaj z podręcznika  strona 132 -134. Dokonaj porównania.

 1. Porównaj koncepcję etatyzmu i liberalizmu w gospodarce. Wymień wady i zalety każdej    z tych koncepcji.
 2. Dlaczego funkcja alokacyjna dotyczy takich zasobów, których rozdział w warunkach gospodarki rynkowej bez interwencji państwa mógłby być niekorzystny dla    społeczeństwa.
 3. Jakie konsekwencje społeczne są związane ze zjawiskiem korupcji?
 4. Wymień wady i zalety państwa opiekuńczego. Korzystając z różnych źródeł wiedzy, wskaż przykłady takich państw.