Ogólne zasady rekrutacji na rok szkolny 2019/2020

do Zespołu Szkół Zawodowych w Nasielsku dla

absolwentów gimnazjum i szkoły podstawowej

           

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r., poz. 1943 ze zm.)- rozdział 2a;

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016  Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe (DZ.U.  z 2017r. poz .60 ze zm.) art. 14;

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r prawo oświatowe (DZ. U. z 2018r poz. 996 ze zm.) rozdział 6

Statut Zespołu Szkół Zawodowych w Nasielsku (Uchwała Nr  2/2015/2016 Rady Pedagogicznej z dnia 02.12.2015),

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/20120 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (DZ.U z dnia 20 marca 2017 poz.586)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 16 marca 2017r w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017r poz.610)

Zarządzenie Nr 10  Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2019r w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych liceów, techników, szkół branżowych I stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych na rok szkolny 2019/2020

§1.

1). Ogólne zasady rekrutacji

 1. Do pierwszej klasy przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają:
 • świadectwo ukończenia gimnazjum/ szkoły podstawowej
 • w przypadku kandydatów do technikum i szkoły  branżowej  I stopnia  posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art.6 zadania służby medycyny pracy ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1184 oraz z 2017 r. poz. 60);
 1. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc, uczniowie przyjmowani są  po  przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.
 1. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

– wyniki egzaminu gimnazjalnego/ wyniki egzaminu ósmoklasisty;

– wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum/ szkoły podstawowej oceny: z języka polskiego, matematyki, informatyki, języka obcego (najwyższa ocena);

– świadectwo ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej z wyróżnieniem;

– szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum/ szkoły podstawowej:

 • uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły,
 • osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu;
 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria:
 • Wielodzietność rodziny kandydata,
 • niepełnosprawność kandydata,
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą
 1. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim są przyjmowani w pierwszej kolejności do oddziałów (w przypadku technikum i branżowej szkoły I stopnia kandydaci muszą posiadać zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu)

2). Przedmioty uwzględniane przy rekrutacji do klasy pierwszej:

a) absolwenci gimnazjum:

 • Technik informatyk – 4 letnie

język polski, matematyka, informatyka, język obcy

 • Technik logistyk – 4 letnie

język polski,  matematyka, informatyka,  język obcy

 • Technik ekonomista – 4 letnie:

 język polski, matematyka,  informatyka,  język obcy

 • Liceum ogólnokształcące  – 3 letnie – klasa  dziennikarsko-lingwistyczna

 język polski, matematyka, informatyka, język obcy,

 • Branżowa szkoła I stopnia:

język polski,  matematyka,  informatyka,  język obcy

 b) absolwenci szkoły podstawowej:

 • Technik informatyk – 5 letnie

język polski, matematyka, informatyka, język obcy

 • Technik logistyk – 5 letnie

język polski,  matematyka, informatyka,  język obcy

 • Technik ekonomista – 5 letnie:

język polski, matematyka,  informatyka,  język obcy

 • Liceum ogólnokształcące  – 4 letnie – klasa dziennikarsko-lingwistyczna

język polski, matematyka, informatyka, język obcy,

 • Branżowa szkoła I stopnia:

 język polski, matematyka,  informatyka, język obcy

3). Sposób przeliczania na punkty

 1. Sposób przeliczania na punkty wyników:

a) egzaminu gimnazjalnego:

wynik przedstawiony w procentach z: języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki, przedmiotów przyrodniczych, języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym – mnoży się przez 0,2 

b) egzaminu ósmoklasisty:

wynik przedstawiony w procentach z: języka polskiego,  matematyki mnoży się przez 0,35,

 wynik przedstawiony w procentach z: języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3

 1. Sposób przeliczania na punkty wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum/ szkoły podstawowej ocen z języka polskiego, matematyki, informatyki i języka obcego (najwyższa ocena):

18 punktów – stopień celujący

17 punktów – stopień bardzo dobry

14 punktów – stopień dobry

8 punktów – stopień dostateczny

2 punkty – stopień dopuszczający

 1. Sposób przeliczania na punkty osiągnięć ucznia wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum/ szkoły podstawowej:

– za świadectwo ukończenia gimnazjum/ szkoły podstawowej z wyróżnieniem- 7 punktów

1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty:

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,

b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,

c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów;

2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:

a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów,

b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –4 punkty,

c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty;

3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,

d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów,

e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,

f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 punkty;

4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów,

b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów,

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 punktów,

d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –7 punktów,

e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty,

f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 2 punkty;

5) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a) międzynarodowym –4 punkty

b) krajowym – 3 punkty,

c) wojewódzkim – 2 punkty,

d) powiatowym – 1 punkt.

– W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej,  maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

– W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty

Sposób przeliczania na punkty ocen w przypadku osób zwolnionych z egzaminu gimnazjalnego

 1. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum:

a) za ocenę celującą – 20 punktów,

b) za ocenę bardzo dobrą – 18 punktów,

c) za ocenę dobrą – 13 punktów,

d) za ocenę dostateczną – 8 punktów,

e) za ocenę dopuszczającą – 2 punkty;

– liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z historii i wiedzy o społeczeństwie dzieli się przez 2,

– liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z biologii, chemii, fizyki i geografii dzieli się przez 4;

 1. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty, w sposób określony w punkcie 1. oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie.

Sposób przeliczania na punkty ocen w przypadku osób zwolnionych z egzaminu ósmoklasisty

 1. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty przelicza się na punkty oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

 

– z języka polskiego, matematyki:

a) za ocenę celującą – 35 punktów,

b) za ocenę bardzo dobrą – 30 punktów,

c) za ocenę dobrą – 25 punktów,

d) za ocenę dostateczną – 15 punktów,

e) za ocenę dopuszczającą – 10 punkty;

 

– języka obcego nowożytnego

a) za ocenę celującą – 30 punktów,

b) za ocenę bardzo dobrą – 25 punktów,

c) za ocenę dobrą – 20 punktów,

d) za ocenę dostateczną – 10 punktów,

e) za ocenę dopuszczającą – 5 punkty;

 §2.

Terminarz Rekrutacji

Rekrutację kandydatów do oddziałów klasy pierwszej:  szkoły branżowej  I stopnia,  technikum, liceum ogólnokształcącego na rok szkolny  2019/2020  regulują następujące zasady:

1).  W okresie poprzedzającym rekrutację jak i w trakcie kandydaci do oddziałów klasy pierwszej składają następujące dokumenty:

 1. Wniosek/podanie, stanowiące podstawę utworzenia bazy.
 2. Do wniosku dołącza się: oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem, dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575 i 1583);
 3. Dwie aktualne fotografie z danymi na odwrocie (imię, nazwisko, data urodzenia i adres zamieszkania) składane wraz z oryginałem świadectwa ukończenia gimnazjum/ szkoły podstawowej dołączone do świadectwa ukończenia gimnazjum/ szkoły podstawowej.
 4. Dokumenty potwierdzające osiągnięcia w konkursach przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim.
 5. Świadectwo ukończenia gimnazjum/ szkoły podstawowej – składane po zakwalifikowaniu się do szkoły.
 6. Zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego/ ósmoklasisty.
 7. Dokumenty potwierdzające osiągnięcia sportowe i artystyczne na szczeblu powiatowym                      i wojewódzkim lub ogólnopolskim
 8. W przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie.

2). Terminarz.

REKRUTACJA  ZASADNICZA

 • od 13 maja (poniedziałek) od godz. 800do 20 maja (poniedziałek) do godz.1500  kandydaci składają podanie/wniosek  o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 • od 17 czerwca (poniedziałek) od godz.1000do 19 czerwca (środa) do godz. 1600 kandydaci mogą dokonywać zmiany wyboru szkoły. Po tym dniu Szkolna Komisja Rekrutacyjna w przypadku kandydatów, którzy dokonali wyboru kształcenia w danym zawodzie i wskazali szkołę jako szkołę pierwszego wyboru, wydaje skierowanie na badania lekarza medycyny pracy, który wydaje zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie
 • od 21 czerwca (piątek) od godz.1200 do 28 czerwca (piątek) do godz. 1600 kandydaci składają oryginał lub kopię świadectwa ukończenia gimnazjum/ szkoły podstawowej oraz oryginał lub kopię zaświadczenia  o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego / ósmoklasisty, poświadczone  za zgodność  z oryginałem przez dyrektora gimnazjum/ szkoły podstawowej, które kandydat ukończył. Na każdej stronie kopii należy umieścić adnotację: „Stwierdzam zgodność z oryginałem”, datę, pieczęć urzędową szkoły  o średnicy 36 mm oraz pieczęć imienną dyrektora szkoły i podpis dyrektora lub upoważnionej przez niego osoby. Kandydaci składają dokumenty, o których mowa wyżej,  w szkołach, w których mają złożone kwestionariusze – podania/wnioski. W miastach, w których funkcjonuje elektroniczne wspomaganie rekrutacji, a kandydat wybrał  trzy szkoły  w jednym mieście, może złożyć jedną kopię świadectwa ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego/ ósmoklasisty w szkole pierwszego wyboru.
 • od 13 maja (poniedziałek) do 25 lipca (czwartek) Szkolna Komisja Rekrutacyjna prowadzi postępowanie rekrutacyjne według przyjętych w szkole kryteriów
 • od 13 maja (poniedziałek) do 15 lipca (poniedziałek) Szkolna Komisja Rekrutacyjna prowadzi weryfikację wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów  
 • 16 lipca (wtorek) godz.12.00 Szkolna Komisja Rekrutacyjna ogłasza listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej i listy kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej zawierające imiona i nazwiska kandydatów  uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata a także najniższą liczbę punktów która uprawnia do przyjęcia
 • od 16 lipca (wtorek) od godz.12.00 do 18 lipca (czwartek) do godz.16.00 Kandydaci z listy zakwalifikowanych otrzymują skierowanie na badanie do lekarza medycyny pracy, który wydaje zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie.
 • od 16 lipca (wtorek) od godz. 12.00 do 24 lipca (środa) do godz.10.00 Kandydaci umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składają oświadczenia potwierdzające wolę podjęcia nauki w danej szkole w postaci przedłożenia oryginałów  dokumentów oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych
 • 25 lipca (czwartek) 1200 Szkolna Komisja Rekrutacyjna ogłasza listy kandydatów przyjętych  i kandydatów nieprzyjętych do szkoły. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych  uszeregowane wg. kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia. Dyrektor szkoły informuje kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc.

REKRUTACJA   UZUPEŁNIAJĄC

W ramach rekrutacji uzupełniającej przyjęci mogą być ci kandydaci, którzy w wyznaczonym terminie złożą dokumenty.  W przypadku, gdy liczba kandydatów jest większa niż liczba wolnych miejsc, o przyjęciu decyduje suma punktów uzyskanych przez kandydata w wyniku postępowania rekrutacyjnego. Podania rozpatruje Szkolna Komisja Rekrutacyjna  kierując się ilością uzyskanych przez kandydata punktów, o kolejności przyjęć decyduje wyłącznie suma uzyskanych punktów. Warunkiem przyjęcia jest złożenie oryginałów dokumentów, o których mowa w § 3 od pkt. 1.1 do pkt. 1.8

 

 • 26 lipca (piątek) od godz. 8.00 do 30 lipca (wtorek) do godz.12.00 kandydaci składają podanie/wniosek  o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Szkolna Komisja Rekrutacyjna wydaje skierowanie na badania lekarza medycyny pracy, który wydaje zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie
 • Do 16 sierpnia (piątek) Szkolna Komisja Rekrutacyjna prowadzi weryfikację wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów wg przyjętych w szkole kryteriów
 • 19 sierpnia (poniedziałek12.00 Szkolna Komisja Rekrutacyjna ogłasza listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych  uszeregowane wg. kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia .
 • 19 sierpnia (poniedziałek) od 12.00 do 21 sierpnia (środa) do godz. 16.00 Kandydaci z listy zakwalifikowanych otrzymują skierowanie na badanie do lekarza medycyny pracy, który wydaje zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie.

 

 • 19 sierpnia (poniedziałek) od godz. 12.00 do 27 sierpnia ( wtorek) do godz. 16.00 Kandydaci umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składają oświadczenia potwierdzające wolę podjęcia nauki w danej szkole oraz oryginał świadectwa i oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego/ ósmoklasisty oraz  zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie
 • 28 sierpnia (środa)  10.00 Szkolna Komisja Rekrutacyjna ogłasza listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły uwzględniając zasadę umieszczania nazwisk na liście w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia. Dyrektor szkoły informuje kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc.

Szkolna Komisja Rekrutacyjna  po każdym etapie rekrutacji sporządza i podpisuje protokoły postępowania kwalifikacyjnego.

§3.

Regulamin pracy Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej

 1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Szkolna Komisja Rekrutacyjna.
 1. Komisję, w  skład której wchodzi co najmniej 3 nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych w Nasielsku powołuje corocznie dyrektor.
 1. Dyrektor szkoły może dokonywać zmian w składzie komisji rekrutacyjnej, w tym zmiany osoby wyznaczonej na przewodniczącego komisji.
 1. W skład komisji rekrutacyjnej nie mogą wchodzić:

1) dyrektor szkoły, w której działa komisja rekrutacyjna;

2) osoba, której dziecko uczestniczy w postępowaniu rekrutacyjnym przeprowadzanym do danej szkoły

 1. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej umożliwia członkom komisji zapoznanie się z wnioskami o przyjęcie do szkoły oraz załączonymi do nich dokumentami, ustala dni i godziny posiedzeń komisji.
 1. Posiedzenia komisji rekrutacyjnej zwołuje i prowadzi przewodniczący komisji.
 1. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może zwoływać posiedzenia komisji poza ustalonymi dniami i godzinami posiedzeń komisji.
 1. Prace komisji rekrutacyjnej są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu komisji bierze udział co najmniej 2/3 osób wchodzących w skład komisji. Osoby wchodzące w skład komisji rekrutacyjnej są obowiązane do nieujawniania informacji o przebiegu posiedzenia komisji i podjętych rozstrzygnięciach, które mogą naruszać dobra osobiste kandydata lub jego rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.
 1. Szkolna Komisja Rekrutacyjna po każdym etapie rekrutacji sporządza i podpisuje protokoły, które w szczególności zawierają:

– datę posiedzenia komisji rekrutacyjnej,

–  imiona i nazwiska przewodniczącego oraz członków komisji obecnych na posiedzeniu,

– informacje o podjętych czynnościach lub rozstrzygnięciach.

 1. Protokół podpisuje przewodniczący i członkowie komisji rekrutacyjnej. Do protokołów postępowania

rekrutacyjnego załącza się w szczególności:

1)  listę zweryfikowanych wniosków o przyjęcie do szkoły

2) informację o liczbie punktów przyznanych poszczególnym kandydatom po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego;

3) listę kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;

4) listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 1. Do zadań komisji w szczególności należy:
 • podanie do wiadomości kandydatom informacji o warunkach rekrutacji, z uwzględnieniem kryteriów przyjęć ustalonych przez szkołę,
 • weryfikacja spełniania przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 • ustalenie na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego i podanie do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie szkoły listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do odpowiednich typów szkół i oddziałów lub liczbę wolnych miejsc.Dzień podania do publicznej wiadomości listy jest określony w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
 • sporządzenie i podpisanie po każdym etapie rekrutacji protokołu postępowania kwalifikacyjnego,
 • prowadzenie dokumentacji rekrutacji.

 

 1. Rekrutacja do poszczególnych oddziałów szkół odbywa się z uwzględnieniem wszystkich kandydatów, którzy umieścili dany oddział na swojej liście preferencyjnej, na podstawie listy uwzględniającej preferencje kandydatów, ułożonej wg liczby uzyskanych przez nich punktów:
 • o zakwalifikowaniu do oddziału decyduje wyłącznie liczba punktów rekrutacyjnych i liczba miejsc w danym oddziale,
 • listę kandydatów zakwalifikowanych tylko do jednego oddziału w wybranej szkole tworzy się biorąc pod uwagę liczbę punktów uzyskanych przez kandydatów i liczbę miejsc, którymi dysponuje dany oddział,
 • kandydat zakwalifikowany do jednego z wybranych oddziałów przestaje być uwzględniany w rekrutacji do pozostałych oddziałów umieszczonych na dalszych pozycjach listy preferencyjnej.
 1. W przypadku niezakwalifikowania kandydata do wybranej klasy Szkolna Komisja Rekrutacyjna, w miarę wolnych miejsc, proponuje zmianę klasy, z uwzględnieniem zasad rekrutacji do tej klasy.
 2. Ustalenia komisji podejmowane są w formie decyzji.
 1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.
 1. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem, o którym mowa w pkt. 15. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 1. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 1. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.