Nauczanie hybrydowe

Uwaga zmiana!

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice, Uczniowie i Nauczyciele.

Klasy maturalne: 3LO, 4TI, 4TEL  będą miały zajęcia tylko stacjonarne w szkole.

Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Nasielsku

mgr Agnieszka Rutkowska


Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice, Uczniowie i Nauczyciele.

W związku z utrzymującym się zagrożeniem epidemicznym oraz decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 16 października 2020 r. o przejściu szkół ponadpodstawowych, w tzw. „strefie żółtej” w tryb nauczania hybrydowego, na czas nieoznaczony zostaje wprowadzone częściowe ograniczenie funkcjonowania naszej szkoły.

Organizacja pracy szkoły przedstawia się następująco:

 • Praca odbywa się zgodnie z obowiązującym planem lekcji.
 • W pierwszym tygodniu nauki, czyli od 19 października 2020 r. w klasach:
- 1TLR, 1TIER, 2TIER, 2TLR, 3LO, 3TEL, 3TI, 4TEL, 4TI 
zajęcia dydaktyczne są prowadzone w szkole.
- 1LOR, 1WR, 2WR, 2WA, 2LOR, 2LO, 3WA 
zajęcia odbywają w formie zdalnej (nauka na odległość);
 • W kolejnych tygodniach następuje zmiana polegająca na tym, że uczniowie, którzy kształcili się zdalnie będą pracować stacjonarnie, natomiast ci, którzy pracowali stacjonarnie będą uczyć się zdalnie.
 • Klasy: 2TI, 2TL w dniu 19 października 2020 r. przychodzą 
  do szkoły, a następnie od 20 października 2020 r. 
  odbywają miesięczną praktykę zawodową u pracodawców zgodnie 
  z przyjętymi ustaleniami.
 • Młodociani pracownicy będący uczniami Branżowej Szkoły I stopnia realizować zajęcia praktyczne u pracodawcy.
 • Uczniów i pracowników szkoły przebywających na terenie placówki obowiązuje reżim sanitarny i obowiązek przestrzegania wdrożonych procedur bezpieczeństwa.
 • Zajęcia praktyczne we wszystkich klasach  w pracowniach przedmiotowych odbywają się w blokach w trybie stacjonarnym.
 • Nauczyciele prowadzą zajęcia edukacyjne, zgodnie z przydzielonym wymiarem godzin, z zastosowaniem narzędzi informatycznych.
 • Tryb nauczania zdalnego:
-praca odbywa się zgodnie z obowiązującym planem lekcji uwzględniając 
bezpieczeństwo i higienę pracy przy komputerze (lekcja w trybie on-line 
trwa 30 min). Na stronie internetowej szkoły (w zakładce „zdalne nauczanie”
 zamieszczamy tematy zajęć z terminem realizacji, nazwą oddziału 
oraz kontakt do nauczyciela).
 • Sposób prowadzenia zajęć:
- Metoda synchroniczna - zajęcia online w czasie rzeczywistym za pomocą 
narzędzi umożliwiających połączenie się z uczniami z zastosowaniem 
następujących platform i aplikacji edukacyjnych:
    www.epodreczniki.pl
    www.office365.com (aplikacja Microsoft Teams)
- Asynchronicznie (uzupełnienie dla metody synchronicznej) – nauczyciel
 udostępnia materiały, a uczniowie wykonują zadania w czasie odroczonym 
np. nagrania lekcji, prezentacje, linki do materiałów edukacyjnych, 
dokumenty, filmy dostępne dla uczniów na platformie/w sieci, lekcje 
przez pracę w chmurze, konsultacje, podczas których nauczyciel jest 
dostępny on-line dla uczniów. Udostępnianie materiałów odbywa się 
za pośrednictwem e-dziennika, strony internetowej szkoły lub poczty 
elektronicznej, a w sytuacji braku dostępu do Internetu z wykorzystaniem 
telefonów komórkowych ucznia lub rodziców.
 • Nauczyciele pozostają w budynku szkolnym i za pomocą szkolnego łącza internetowego prowadzone są zajęcia zdalne.
 • Nauczyciele prowadzą zdalne nauczanie ze szkoły jeżeli sytuacja na to pozwala.
 • Frekwencję na lekcjach w czasie zdalnego nauczania zapisujemy w e-dzienniku.
 • W okresie zdalnego nauczania zebrania z rodzicami odbywają się za pośrednictwem dziennika elektronicznego.
 • Zajęcia rewalidacyjne i specjalistyczne prowadzone są w szkole, zgodnie z planem, z zachowaniem procedur bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego. Możliwa jest zmiana terminu w uzgodnieniu z nauczycielem prowadzącym.
 • Biblioteka szkolna jest czynna zgodnie z planem.
 • Praca specjalistów i pedagoga szkolnego pozostaje bez zmian.
 • Uczniowie, odbywający naukę na odległość ,mają prawo do korzystania
  z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zdalnej lub stacjonarnej.
 • Koordynatorami współpracy pomiędzy szkołą, a uczniami i ich rodzicami podczas edukacji w systemie hybrydowym są wychowawcy klas, którzy zobligowani są reagować na indywidualne zdarzenia w ich zespołach klasowych.
 • Nauczyciele dostosowują system oceniania oraz program nauczania do narzędzi, które zamierzają stosować w zdalnym nauczaniu, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości psychofizycznych uczniów.

Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Nasielsku

mgr Agnieszka Rutkowska