Nauka zdalna

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice, Uczniowie i Nauczyciele.

W związku z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji i Nauki z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuję,  że w dniach od 20 grudnia 2021 r. do dnia 9 stycznia 2022 r. nauczanie w naszej szkole będzie prowadzone w formie zdalnej.

Organizacja pracy szkoły przedstawia się następująco:

 1. Praca odbywa się zgodnie z obowiązującym planem lekcji uwzględniając bezpieczeństwo i higienę pracy przy komputerze (lekcja w trybie on-line trwa 30 min).
 2. Zajęcia online będą prowadzone za pomocą aplikacji edukacyjnej – Microsoft Teams, umożliwiającej połączenie się z uczniami.
 3. Nauczyciele prowadzą zajęcia edukacyjne, zgodnie z przydzielonym wymiarem godzin.
 4. Zajęcia ogólnokształcące oraz część zajęć kształcenia zawodowego odbywać się będzie w trybie zdalnym.
 5. Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze będą prowadzone w szkole stacjonarnie.
 6. Ze względu na specyfikę kształcenia zawodowego oraz zbliżający się termin zimowej sesji egzaminacyjnej dla egzaminów zawodowych oraz egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie  uczniowie będą mieli zorganizowane zajęcia praktyczne w szkole stacjonarnie.
 7. Uczniowie wszystkich klas Branżowej Szkoły I stopnia, którzy są młodocianymi pracownikami, będą realizowali zajęcia praktyczne u pracodawców w pełnym wymiarze godzin, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.
 8. Na terenie szkoły można organizować konsultacje indywidualne, grupowe dla uczniów przygotowujących się do egzaminu zawodowego, potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i maturalnego. Korzystanie z konsultacji jest dobrowolne. Organizacja konsultacji jest uzależniona od potrzeb uczniów, a także warunków pracy szkoły.
 9. Biblioteka szkolna jest czynna zgodnie z planem.
 10. Koordynatorami współpracy pomiędzy szkołą, a uczniami i ich rodzicami podczas edukacji w systemie zdalnym są wychowawcy klas, którzy zobligowani są reagować na indywidualne zdarzenia w ich zespołach klasowych.
 11. Uczniów i pracowników szkoły przebywających na terenie placówki obowiązuje reżim sanitarny i obowiązek przestrzegania wdrożonych procedur bezpieczeństwa.

Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Nasielsku

mgr Agnieszka Rutkowska