W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotyczącego realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła” – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego Zespół szkół Zawodowych w Nasielsku otrzymał wsparcie w liczbie 7 szt. laptopów przeznaczonych do realizacji nauki zdalnej.

Wniosek o zawarcie umowy użyczenia laptopa niezbędnego do realizacji przez ucznia zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia:  Wniosek