Szkolny Klub Przedsiębiorczości

Priorytetowe zadania Szkolnego Klubu Przedsiębiorczości:

1. Rozszerzanie wiedzy ekonomicznej, nauka usystematyzowanego, logicznego myślenia ekonomicznego.

2. Omawianie w formie swobodnej dyskusji bieżących problemów
ekonomicznych w kraju i na świecie; wyjaśnianie związków i
współzależności występujących między różnymi zjawiskami.

3. Dogłębniejsza analiza zagadnień zasygnalizowanych na lekcjach.

4. Wzajemna współpraca w celu przedstawienia poruszonych tematów w
sposób przystępny, przejrzysty, ale zachowujący przy tym naukowy poziom.

5. Potwierdzenie teoretycznej wiedzy przykładami z realiów polskiej i
zagranicznej gospodarki tak, aby wykładana teoria służyła lepszemu
zrozumieniu budowy nowoczesnej gospodarki rynkowej.

6. Samodzielne wyciąganie wniosków z analizowanych sytuacji, wskazywanie
różnych rozwiązań systemowych.

7. Rozwijanie zdolności abstrakcyjnego myślenia, umiejętności syntetycznych
uogólnień, logicznego wyprowadzania wniosków dedukcyjnych z przyjętych
założeń i hipotez na podstawie eksperymentów, wyliczeń i doświadczalnie
stwierdzonych faktów.

8. Nawiązanie współpracy z bankami.

9. Zaangażowanie w organizowanych olimpiadach i konkursach
ekonomicznych, oraz wspólne wyjazdy na wykłady o tejże tematyce.

10. Organizowanie we własnym zakresie konkursów ekonomicznych.