Zasady rekrutacji

Ogólne zasady rekrutacji

na rok szkolny 2018/2019

do Zespołu Szkół Zawodowych w Nasielsku     

Na podstawie ustawy: z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156); z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty
oraz niektórych innych ustaw – przepisy przejściowe (Dz. U. z 2014 r. poz. 7), z dnia 14 grudnia 2016  Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe, Statutu Zespołu Szkół Zawodowych w Nasielsku (
Uchwała Nr  2/2015/2016 Rady Pedagogicznej z dnia 02.12.2015), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/20120 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (DZ.U z dnia 20 marca 2017 poz.586)  a także Zarządzenia Nr 3  Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2018r w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych liceów, techników, szkół branżowych I stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych na rok szkolny 2018/2019

Rozdział 1

Ogólne zasady rekrutacji.

 1. Do pierwszej klasy szkoły ponadgimnazjalnej przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają:
 • świadectwo ukończenia gimnazjum
 • w przypadku kandydatów do technikum zawodowego i szkoły  branżowej  I stopnia posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów
  i uczestników studiów doktoranckich.
 1. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc, uczniowie przyjmowani są  po  przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.
 2. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
 • wyniki egzaminu gimnazjalnego;
 • wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny z języka polskiego
  i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora danej szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału
  tej szkoły;
 • świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem;
 • szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum:
 1. uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,
 2. osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu;
 3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów
  z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia
  ze względu na stan zdrowia.
 4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria.
 5. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art.22 ust.2 pkt. 8 są przyjmowani
  w pierwszej kolejności do oddziałów.
 • 2. Przedmioty uwzględniane przy rekrutacji do klasy pierwszej:
 • Technik informatyk:
  język polski, język obcy, matematyka, informatyka
 • Technik logistyk:

język polski, język obcy, matematyka , informatyka

 • Technik ekonomista:

język polski, język obcy, matematyka,  informatyka

 • Technik handlowiec:

język polski, język obcy, matematyka , informatyka

 • Liceum ogólnokształcące  – klasa dziennikarsko-lingwistyczna:

język polski, język obcy, matematyka, informatyka

 • Liceum ogólnokształcące – klasa  mundurowa

język polski, język obcy, matematyka, informatyka

 • Branżowa szkoła I stopnia:

język polski,  język obcy,  matematyka,  informatyka

(język obcy: preferowany – język angielski)

Rozdział 2

                         Sposób przeliczania na punkty.

 • 1. Sposób przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego.
 • Wynik przedstawiony w procentach z: języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki, przedmiotów przyrodniczych, języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym – mnoży się przez 0,2;
 • Sposób przeliczania na punkty wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum ocen z języka polskiego, matematyki oraz dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych przez szkołę uwzględnianych przy rekrutacji:
  1. 18 punktów – stopień celujący
  2. 17 punktów – stopień bardzo dobry
  3. 14 punktów – stopień dobry
  4. 8 punktów – stopień dostateczny
  5. 2 punkty – stopień dopuszczający.
 • 2. Sposób przeliczania na punkty osiągnięć ucznia wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum:
 • za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem- 7 punktów;
 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
 1. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
 2. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
 3. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;
 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy:
 1. tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
 2. tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
 3. tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;
 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
 1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów, b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
 2. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
 3. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
 4. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
 5. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;
 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy:
 1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
 2. dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
 3. dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,
 4. tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
 5. tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
 6. tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;
 • uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
 1. międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
 2. krajowym – przyznaje się 3 punkty,
 3. wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
 4. powiatowym – przyznaje się 1 punkt;
 • W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 3, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów;
 • W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3

 

Rozdział 3

Osoby zwolnione z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego.

 

 1. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie z:
 • języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
 1. celującym – przyznaje się po 20 punktów,
 2. bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
 3. dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
 4. dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
 5. dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty;
 • historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:
 1. celującym – przyznaje się po 20 punktów,
 2. bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
 3. dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
 4. dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
 5. dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty ,

– oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2;

 • biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:
 1. celującym – przyznaje się po 20 punktów,
 2. bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
 3. dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
 4. dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
 5. dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty ,

– oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4;

 • języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:
 1. celującym – przyznaje się 20 punktów,
 2. bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów,
 3. dobrym – przyznaje się 13 punktów,
 4. dostatecznym – przyznaje się 8 punktów,
 5. dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.
 6. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty, w sposób określony w punkcie 1. oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie.
 7. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, na podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty ocenę z języka obcego nowożytnego wymienioną na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie oceny wyrażonej w stopniu:
 • celującym – przyznaje się 20 punktów;
 • bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów;
 • dobrym – przyznaje się 13 punktów;
 • dostatecznym – przyznaje się 8 punktów;
 • dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.

 

Rozdział 4

Terminarz Rekrutacji

 1. Rekrutację kandydatów do oddziałów klasy pierwszej szkół ponadgimnazjalnych: szkoły branżowej I stopnia,  technikum, liceum ogólnokształcącego na rok szkolny  2018/2019  regulują następujące zasady:
 • W okresie poprzedzającym rekrutację jak i w trakcie kandydaci do oddziałów klasy pierwszej składają następujące dokumenty:
 1. Wniosek/podanie, stanowiące podstawę utworzenia bazy,
 2. Do wniosku dołącza się: oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem, dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575 i 1583),
 3. Dwie aktualne fotografie z danymi na odwrocie ( imię, nazwisko, data urodzenia i adres zamieszkania) składane wraz z oryginałem świadectwa ukończenia gimnazjum dołączone do świadectwa ukończenia gimnazjum,
 4. Dokumenty potwierdzające osiągnięcia w konkursach przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim,
 5. Świadectwo ukończenia gimnazjum – składane po zakwalifikowaniu się do szkoły,
 6. Zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
 7. Dokumenty potwierdzające osiągnięcia sportowe i artystyczne na szczeblu powiatowym i wojewódzkim lub ogólnopolskim,
 8. W przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie.
 9. Rekrutacja zasadnicza.
 • od 10 maja (czwartek) od godz. 1000 do 18 maja (piątek) do godz.1500  kandydaci składają podanie  o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna w przypadku kandydatów, którzy dokonali wyboru kształcenia w danym zawodzie i wskazali szkołę jako szkołę pierwszego wyboru, wydaje skierowanie na badania lekarza medycyny pracy, który wydaje zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie;
 • od 15 czerwca (piątek) od godz.1000do 19 czerwca (wtorek) do godz. 1600 kandydaci mogą dokonywać zmiany wyboru szkół, lub składać podania, jeżeli nie dokonali tego w terminie zawartym w  pkt. 1 z uzasadnionych przyczyn losowych;
 • od 22 czerwca (piątek) od godz.1200 do 27 czerwca (środa) do godz. 1600 kandydaci składają oryginał lub kopię świadectwa ukończenia gimnazjum oraz oryginał lub kopię zaświadczenia  o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, poświadczone  za zgodność  z oryginałem przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył. Na każdej stronie kopii należy umieścić adnotację: „Stwierdzam zgodność z oryginałem”, datę, pieczęć urzędową szkoły  o średnicy 36 mm oraz pieczęć imienną dyrektora szkoły i podpis dyrektora lub upoważnionej przez niego osoby. Kandydaci składają dokumenty, o których mowa wyżej,  w szkołach, w których mają złożone kwestionariusze – podania. W miastach, w których funkcjonuje elektroniczne wspomaganie rekrutacji, a kandydat wybrał  trzy szkoły  w jednym mieście, może złożyć jedną kopię świadectwa i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum w szkole pierwszego wyboru.
 • od 10 maja (czwartek) do 12 lipca (czwartek) Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna prowadzi postępowanie rekrutacyjne według przyjętych w szkole kryteriów;
 • od 10 maja (czwartek) do 6 lipca (piątek) Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna prowadzi weryfikację wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów;
 • 6 lipca (piątek) godz.12.00 Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna ogłasza listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej i listy kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej zawierające imiona i nazwiska kandydatów  uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata a także najniższą liczbę punktów która uprawnia do przyjęcia;
 • od 6 lipca (piątek) od godz.12.00 do 9 lipca (poniedziałek) do godz.16.00 Kandydaci otrzymują ze szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe skierowanie na badanie do lekarza medycyny pracy, który wydaje zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie;
 • od 6 lipca (piątek) od godz. 12.00 do 12 lipca do godz.10.00 (czwartek)  kandydaci umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składają oświadczenia potwierdzające wolę podjęcia nauki w danej szkole w postaci przedłożenia oryginałów  dokumentów oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych;
 • 12 lipca (czwartek) godz. 1600 Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna ogłasza listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych  uszeregowane wg. kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia. Dyrektor szkoły informuje kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc.
 1. Rekrutacja uzupełniająca. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające w terminie do końca sierpnia zgodnie art. 20 zd ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.) według następujących zasad: kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkół ponadgimnazjalnych, nie złożyli podania do szkoły we właściwym terminie, mogą wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej. W ramach rekrutacji uzupełniającej przyjęci mogą być ci kandydaci, którzy w wyznaczonym terminie złożą dokumenty.  W przypadku, gdy liczba kandydatów jest większa niż liczba wolnych miejsc, o przyjęciu decyduje suma punktów uzyskanych przez kandydata w wyniku postępowania rekrutacyjnego. Podania rozpatruje Szkolna Komisja Rekrutacyjno – Klasyfikacyjna kierując się ilością uzyskanych przez kandydata punktów, o kolejności przyjęć decyduje wyłącznie suma uzyskanych punktów. Warunkiem przyjęcia jest złożenie oryginałów dokumentów, o których mowa w § 3 od pkt. 1.1 do pkt. 1.8.
 • 13 lipca (piątek) od godz. 8.00 do 16 lipca (poniedziałek) do godz.16.00 kandydaci składają kopie lub oryginały świadectwa ukończenia gimnazjum oraz kopie lub oryginały zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum. Kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył (wg przepisów zawartych w  3.) Kandydaci otrzymują ze szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe skierowanie na badanie do lekarza medycyny pracy, który wydaje zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie  (kandydat dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole i złożył oświadczenie o wyborze tej szkoły);
 • 13 lipca (piątek) do 28 sierpnia (wtorek) Szkolna Komisja Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna prowadzi weryfikację wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów wg przyjętych w szkole kryteriów;
 • 29 sierpnia (środa)  12.00 Szkolna Komisja Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna ogłasza listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.  Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych  uszeregowane wg. kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia;
 • 29 sierpnia (środa) od godz. 12.00 do 30 sierpnia (czwartek) do godz. 16.00 kandydaci umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składają oświadczenia potwierdzające wolę podjęcia nauki w danej szkole oraz oryginał świadectwa i oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum oraz  zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie;
 • 31 sierpnia (piątek) 12.00 Szkolna Komisja Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna ogłasza listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły uwzględniając zasadę umieszczania nazwisk na liście w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów , która uprawnia do przyjęcia. Dyrektor szkoły informuje kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc;
 • Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna po każdym etapie rekrutacji sporządza i podpisuje protokoły postępowania kwalifikacyjnego.

 

Rozdział 4

Regulamin pracy Szkolnej Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej.

 

 1. Kandydatów do klasy pierwszej kwalifikuje Szkolna Komisja Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna.
 2. Komisję powołuje corocznie dyrektor i w jej skład wchodzi co najmniej 3 nauczycieli Zespołu Szkól Zawodowych w Nasielsku.
 3. Dyrektor szkoły może dokonywać zmian w składzie komisji rekrutacyjnej, w tym zmiany osoby wyznaczonej na przewodniczącego komisji.
 4. W skład komisji rekrutacyjnej nie mogą wchodzić:
 • dyrektor szkoły, w której działa komisja rekrutacyjna;
 • osoba, której dziecko uczestniczy w postępowaniu rekrutacyjnym przeprowadzanym do danej szkoły.
 1. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej umożliwia członkom komisji zapoznanie się z wnioskami o przyjęcie do szkoły załączonymi do nich dokumentami oraz ustala dni i godziny posiedzeń komisji.
 2. Posiedzenia komisji rekrutacyjnej zwołuje i prowadzi przewodniczący komisji.
 3. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może zwoływać posiedzenia komisji poza ustalonymi dniami i godzinami posiedzeń komisji.
 4. Prace komisji rekrutacyjnej są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu komisji bierze udział co najmniej 2/3 osób wchodzących w skład komisji. Osoby wchodzące w skład komisji rekrutacyjnej są obowiązane do nieujawniania informacji o przebiegu posiedzenia komisji i podjętych rozstrzygnięciach, które mogą naruszać dobra osobiste kandydata lub jego rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.
 5. Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna po każdym etapie rekrutacji sporządza i podpisuje protokoły postępowania kwalifikacyjnego. Protokoły postępowania rekrutacyjnego zawierają w szczególności:
 • datę posiedzenia komisji rekrutacyjnej;
 • imiona i nazwiska przewodniczącego oraz członków komisji obecnych na posiedzeniu;
 • informacje o podjętych czynnościach lub rozstrzygnięciach.
 1. Protokół podpisuje przewodniczący i członkowie komisji rekrutacyjnej. Do protokołów postępowania rekrutacyjnego załącza się w szczególności:
 • listę zweryfikowanych wniosków o przyjęcie do szkoły;
 • informację o liczbie punktów przyznanych poszczególnym kandydatom po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego;
 • listę kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;
 • listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
 1. Do zadań komisji w szczególności należy:
 • podanie do wiadomości kandydatom informacji o warunkach rekrutacji, z uwzględnieniem kryteriów przyjęć ustalonych przez szkołę;
 • weryfikacja spełniania przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;
 • ustalenie na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego i ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do odpowiednich typów szkół i oddziałów;
 • sporządzenie i podpisanie po każdym etapie rekrutacji protokołu postępowania kwalifikacyjnego;
 • prowadzenie dokumentacji rekrutacji.
 1. Rekrutacja do poszczególnych oddziałów szkół odbywa się z uwzględnieniem wszystkich kandydatów, którzy umieścili dany oddział na swojej liście preferencyjnej, na podstawie listy uwzględniającej preferencje kandydatów, ułożonej wg liczby uzyskanych przez nich punktów:
 • zakwalifikowaniu do oddziału decyduje wyłącznie liczba punktów rekrutacyjnych i liczba miejsc w danym oddziale;
 • listę kandydatów zakwalifikowanych tylko do jednego oddziału w wybranej szkole tworzy się biorąc pod uwagę liczbę punktów uzyskanych przez kandydatów i liczbę miejsc, którymi dysponuje dany oddział;
 • kandydat zakwalifikowany do jednego z wybranych oddziałów przestaje być uwzględniany w rekrutacji do pozostałych oddziałów umieszczonych na dalszych pozycjach listy preferencyjnej.
 1. W przypadku niezakwalifikowania kandydata do wybranej klasy Szkolna Komisja Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna, w miarę wolnych miejsc, proponuje zmianę klasy, z uwzględnieniem zasad rekrutacji do tej klasy.
 2. Ustalenia komisji podejmowane są w formie decyzji.
 3. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do Szkolnej Komisji Rekrutacyjno – Kwalifikacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.
 4. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem, o którym mowa w pkt. 7. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 5. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia Szkolnej Komisji Rekrutacyjno – Kwalifikacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 6. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Szkolnej Komisji Rekrutacyjno – Kwalifikacyjnej, o którym mowa w pkt.9, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.