Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

Drodzy kandydaci.

Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku prowadzi rekrutację na rok szkolny 2020/2021 z użyciem elektronicznego systemu obsługi dostępnego dla kandydatów na stronie:

https://warszawa.edu.com.pl/

Harmonogram działań kandydata

Na  stronie YouTube zostało dodane wydarzenie, podczas którego trenerzy przeprowadzą pokaz obsługi systemu rekrutacji dla kandydatów.

https://youtu.be/2cRjtr30HZc


Ogólne zasady rekrutacji na rok szkolny 2020/2021

do Zespołu Szkół Zawodowych w Nasielsku

Ogólne zasady rekrutacji na rok szkolny 2020/2021.pdf

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r Prawo Oświatowe (DZ. U. z 2019r poz. 1148 ze zm.) rozdział 6
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2029 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. z 2019 poz. 1737),
 • Statut Zespołu Szkół Zawodowych w Nasielsku (Uchwała Nr 2/2015/2016 Rady Pedagogicznej z dnia 02.12.2015),
 • § 11a, 11b ust.2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz.493 z późn. zm.)

 

Rozdział 1.

1). Ogólne zasady rekrutacji

 1. Do pierwszej klasy przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają:
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
 • w przypadku kandydatów do technikum i szkoły  branżowej  I stopnia  posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 zadania służby medycyny pracy ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1184 oraz z 2017 r. poz. 60);
 1. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc, uczniowie przyjmowani są  po  przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.
 2. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

– wyniki egzaminu ósmoklasisty;

– wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny:  z języka polskiego, matematyki, informatyki, języka obcego (najwyższa ocena);

– świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem;

– szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

 • uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły,
 • osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu;
 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

 

 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria:
 • Wielodzietność rodziny kandydata,
 • niepełnosprawność kandydata,
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą

 

 1. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim są przyjmowani w pierwszej kolejności do oddziałów (w przypadku technikum i branżowej szkoły I stopnia kandydaci muszą posiadać zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu).

 

2). Przedmioty uwzględniane przy rekrutacji do klasy pierwszej:

 

 • Technik informatyk – 5 letnie

język polski, matematyka, informatyka, język obcy (najwyższa ocena)

 • Technik logistyk – 5 letnie

język polski,  matematyka, informatyka,  język obcy (najwyższa ocena)

 • Technik ekonomista – 5 letnie:

język polski, matematyka,  informatyka,  język obcy (najwyższa ocena)

 • Liceum ogólnokształcące  – 4 letnie – klasa dziennikarsko-lingwistyczna

       język polski, matematyka, informatyka, język obcy (najwyższa ocena)

 • Branżowa Szkoła I Stopnia:

język polski, matematyka,  informatyka, język obcy (najwyższa ocena)

 

3). Sposób przeliczania na punkty

 1. Sposób przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty:

wynik przedstawiony w procentach z: języka polskiego,  matematyki mnoży się przez 0,35,

wynik przedstawiony w procentach z: języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3

 

 1. Sposób przeliczania na punkty wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej ocen z języka polskiego, matematyki, informatyki i języka obcego (najwyższa ocena):

18 punktów – stopień celujący

17 punktów – stopień bardzo dobry

14 punktów – stopień dobry

 8 punktów – stopień dostateczny

2 punkty – stopień dopuszczający

 

 1. Sposób przeliczania na punkty osiągnięć ucznia wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem- 7 punktów

 

1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty:

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,

b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,

c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów;

 

2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:

a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów,

b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –4 punkty,

c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty;

 

3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,

d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów,

e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,

f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 punkty;

 

4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów,

b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów,

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 punktów,

d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –7 punktów,

e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty,

f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 2 punkty;

5) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a) międzynarodowym –4 punkty

b) krajowym – 3 punkty,

c) wojewódzkim – 2 punkty,

d) powiatowym – 1 punkt.

– W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej,  maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

– W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty

 1. Aby za osiągnięcie kandydat otrzymał punkty musi ono zostać wpisane na świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

 

Sposób przeliczania na punkty ocen w przypadku osób zwolnionych z egzaminu ósmoklasisty

 1. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty przelicza się na punkty oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

– z języka polskiego, matematyki:

a) za ocenę celującą – 35 punktów,

b) za ocenę bardzo dobrą – 30 punktów,

c) za ocenę dobrą – 25 punktów,

d) za ocenę dostateczną – 15 punktów,

e) za ocenę dopuszczającą – 10 punkty;

 

– języka obcego nowożytnego

a) za ocenę celującą – 30 punktów,

b) za ocenę bardzo dobrą – 25 punktów,

c) za ocenę dobrą – 20 punktów,

d) za ocenę dostateczną – 10 punktów,

e) za ocenę dopuszczającą – 5 punkty;

 

 Rozdział 2.

Terminarz Rekrutacji

Rekrutację kandydatów do oddziałów klasy pierwszej:  szkoły branżowej  I stopnia,  technikum, liceum ogólnokształcącego na rok szkolny  2020/2021  regulują następujące zasady:

1).  W okresie poprzedzającym rekrutację jak i w trakcie kandydaci do oddziałów klasy pierwszej składają następujące dokumenty:

 1. Wniosek/podanie, stanowiące podstawę utworzenia bazy.
 2. Do wniosku dołącza się: oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem, dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575 i 1583);
 3. Dwie aktualne fotografie z danymi na odwrocie (imię, nazwisko, data urodzenia i adres zamieszkania) składane wraz z oryginałem świadectwa ukończenia szkoły podstawowej dołączone do świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.
 4. Dokumenty potwierdzające osiągnięcia w konkursach przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim.
 5. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej – składane po zakwalifikowaniu się do szkoły.
 6. Zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
 7. Dokumenty potwierdzające osiągnięcia sportowe i artystyczne na szczeblu powiatowym i wojewódzkim lub ogólnopolskim
 8. W przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

 

2). Terminarz.

Zmiana harmonogramu rekrutacji na podstawie § 11b ust.2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz.493 z późn. zm.)

 

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wyniki postępowania rekrutacyjnego w postaci list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych podaje się do publicznej wiadomości także na stronie internetowej szkoły.

 

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu wniosek o przyjęcie do szkoły w tym wymagane załączniki mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.   

 

W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 odstąpiono od przeprowadzania postępowania uzupełniającego.

 

REKRUTACJA  ZASADNICZA

 • od 15 czerwca 2020 do 10 lipca 2020 do godz.15.00 kandydaci składają podanie/wniosek  o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 • od 15 czerwca 2020 do 14 sierpnia 2020 kandydaci otrzymują skierowanie na badanie do lekarza medycyny pracy, który wydaje zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie.
 • od 26 czerwca 2020 r. do 10 lipca 2020 do godz.15.00 kandydaci uzupełniają wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.
 • Od 31 lipca do 04 sierpnia 2020 do godz.15.00 kandydaci uzupełniają wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz mogą zmieniać szkoły do których będą kandydować.
 • do 04 sierpnia 2020 Szkolna Komisja Rekrutacyjna prowadzi weryfikację wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach
 • do 11 sierpnia 2020 Szkolna Komisja Rekrutacyjna weryfikuje wnioski o przyjęcie do szkoły i dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 • 12 sierpnia 2020 Szkolna Komisja Rekrutacyjna ogłasza listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej i listy kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej zawierające imiona i nazwiska kandydatów  uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata a także najniższą liczbę punktów która uprawnia do przyjęcia
 • od 13 sierpnia 2020 do 18 sierpnia 2020 do godz.15.00 Rodzice kandydatów umieszczonych na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia potwierdzają wolę podjęcia nauki w danej szkole w postaci przedłożenia oryginałów  dokumentów (świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wynikach egzaminu)  o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku a także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 25 września 2020 r. Nieprzedłożenie do 25 września 2020 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontunuowania nauki w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.

 • 19 sierpnia 2020 do 1400 Szkolna Komisja Rekrutacyjna ogłasza listy kandydatów przyjętych  i kandydatów nieprzyjętych do szkoły. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych  uszeregowane wg. kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia. Dyrektor szkoły informuje kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc.

Szkolna Komisja Rekrutacyjna  po każdym etapie rekrutacji sporządza i podpisuje protokoły postępowania kwalifikacyjnego.

Rozdział 3.

Regulamin pracy Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej

 1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Szkolna Komisja Rekrutacyjna.
 2. Komisję, w  skład której wchodzi co najmniej 3 nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych w Nasielsku powołuje corocznie dyrektor.
 3. Dyrektor szkoły może dokonywać zmian w składzie komisji rekrutacyjnej, w tym zmiany osoby wyznaczonej na przewodniczącego komisji.
 4. W skład komisji rekrutacyjnej nie mogą wchodzić:

1) dyrektor szkoły, w której działa komisja rekrutacyjna;

2) osoba, której dziecko uczestniczy w postępowaniu rekrutacyjnym przeprowadzanym do danej szkoły

 1. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej umożliwia członkom komisji zapoznanie się z wnioskami o przyjęcie do szkoły oraz załączonymi do nich dokumentami, ustala dni i godziny posiedzeń komisji.
 2. Posiedzenia komisji rekrutacyjnej zwołuje i prowadzi przewodniczący komisji.
 3. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może zwoływać posiedzenia komisji poza ustalonymi dniami i godzinami posiedzeń komisji.
 4. Prace komisji rekrutacyjnej są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu komisji bierze udział co najmniej 2/3 osób wchodzących w skład komisji. Osoby wchodzące w skład komisji rekrutacyjnej są obowiązane do nieujawniania informacji o przebiegu posiedzenia komisji i podjętych rozstrzygnięciach, które mogą naruszać dobra osobiste kandydata lub jego rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.
 5. Szkolna Komisja Rekrutacyjna po każdym etapie postepowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego sporządza i podpisuje protokoły, które w szczególności zawierają:

– datę posiedzenia komisji rekrutacyjnej,

–  imiona i nazwiska przewodniczącego oraz członków komisji obecnych na posiedzeniu,

– informacje o podjętych czynnościach lub rozstrzygnięciach w ramach przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego oraz uzupełniającego

 

 1. Protokół podpisuje przewodniczący i członkowie komisji rekrutacyjnej. Do protokołów postępowania

rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego załącza się w szczególności:

1)  listę zweryfikowanych wniosków o przyjęcie do szkoły

2) informację o liczbie punktów przyznanych poszczególnym kandydatom po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego lub postępowania uzupełniającego;

3) listę kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;

4) listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

 1. Do zadań komisji w szczególności należy:
 • podanie do wiadomości kandydatom informacji o warunkach rekrutacji, z uwzględnieniem kryteriów przyjęć ustalonych przez szkołę,
 • weryfikacja spełniania przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 • ustalenie na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego i podanie do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie szkoły listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych (uszeregowanych w kolejności alfabetycznej) oraz przyjętych i nieprzyjętych (uszeregowanych w kolejności alfabetycznej) do odpowiednich typów szkół i oddziałów lub liczbę wolnych miejsc.

Dzień podania do publicznej wiadomości listy jest określony w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

 • sporządzenie i podpisanie po każdym etapie rekrutacji protokołu postępowania rekrutacyjnego,
 • prowadzenie dokumentacji rekrutacji.
 1. Rekrutacja do poszczególnych oddziałów szkół odbywa się z uwzględnieniem wszystkich kandydatów, którzy umieścili dany oddział na swojej liście preferencyjnej, na podstawie listy uwzględniającej preferencje kandydatów, ułożonej wg liczby uzyskanych przez nich punktów:
 • o zakwalifikowaniu do oddziału decyduje wyłącznie liczba punktów rekrutacyjnych i liczba miejsc w danym oddziale,
 • listę kandydatów zakwalifikowanych tylko do jednego oddziału w wybranej szkole tworzy się biorąc pod uwagę liczbę punktów uzyskanych przez kandydatów i liczbę miejsc, którymi dysponuje dany oddział,
 • kandydat zakwalifikowany do jednego z wybranych oddziałów przestaje być uwzględniany w rekrutacji do pozostałych oddziałów umieszczonych na dalszych pozycjach listy preferencyjnej.
 1. W przypadku niezakwalifikowania kandydata do wybranego oddziału Szkolna Komisja Rekrutacyjna, w miarę wolnych miejsc, proponuje zmianę oddziału, z uwzględnieniem zasad rekrutacji do tego oddziału.
 2. Ustalenia komisji podejmowane są w formie decyzji.
 3. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.
 4. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem, o którym mowa w pkt. 15. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 5. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 6. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.