Rok szkolny 2016/2017


ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/2016

 „WYNAJEM POMIESZCZEŃ NA SKLEPIK SZKOLNY”

 

 1. Zamawiający:

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH reprezentowany przez:
Dyrektora Szkoły – Agnieszkę Rutkowską
ul. Lipowa 10
05-190 Nasielsk
tel. (23) 69 12 585

 1. Przedmiot zamówienia:
  „Wynajem dwóch pomieszczeń o powierzchni 18 m2 i 9 m2, do prowadzenia sklepiku szkolnego.”
 2. Opis przedmiotu zamówienia:
 3. Wynajem dwóch pomieszczeń o powierzchni 18 m2 i 9 m2, do prowadzenia sklepiku szkolnego. Pomieszczenia przewidziane do wynajmu wyposażone są w instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną.
 4. Opłata za media nie jest wliczona w cenę opłaty za wynajem.
 5.  Minimalna stawka czynszu wraz z opłatami wynosi 400 zł.
 6. Załatwienie spraw związanych z prowadzeniem działalności, wyposażeniem oraz uruchomieniem (uzgodnienia np. z inspekcją sanitarną itp.) sklepiku należy do Najemcy.
 7. Po wynajęciu pomieszczenia, Najemca zobowiązany jest do:

– wyposażenia sklepiku w niezbędny sprzęt i meble,

– utrzymania czystości i porządku na terenie sklepiku i w jego najbliższym otoczeniu,

– przestrzegania obowiązujących na terenie szkoły przepisów i zasad bhp i p. poż.,

– otwarcia sklepiku tylko w godzinach pracy szkoły,

 1. W asortymencie sklepiku oprócz artykułów spożywczych dopuszczonych przez ustawę o bezpieczeństwie żywności i żywienia dzieci w szkołach oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia, mogą znaleźć się artykuły szkolne, np. zeszyty, długopisy, ołówki, przybory szkolne itp.
 2. Sposób przygotowania oferty:

1.Oferta powinna zostać przygotowana (w swej treści) zgodnie z formularzem ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

 1. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i postanowieniami przyszłej umowy najmu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.

W dniu podpisywania umowy najmu Najemca przedłoży Wynajmującemu kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem dokumentu potwierdzającego prowadzenie działalności gospodarczej (zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej), podmioty podlegające wpisom do rejestrów przedłożą aktualny wypis z właściwego rejestru.

 1. Kryterium wyboru oferty:

Kryterium wyboru oferty jest najwyższa, miesięczna zaoferowana kwota za najem pomieszczenia.

Cena podana w ofercie obowiązywać będzie w okresie od 1 grudnia 2016 r. do końca czerwca następnego roku, w okresie miesięcy wakacyjnych tj. lipiec i sierpień obowiązuje opłata miesięczna w wysokości 50% zaoferowanej ceny.

 

 1. Miejsce i termin składania ofert:

Pisemne oferty w kopercie oznaczonej „Oferta na wynajem pomieszczenia do prowadzenia sklepiku szkolnego” należy składać w sekretariacie dyrektora szkoły do dnia 30 listopada 2016 r. do godz. 1000.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 listopada 2016 r. o godz.1300.

Podpisanie umowy z podmiotem, którego oferta zostanie wybrana następuje nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia wyboru oferty. W przypadku nie podpisania umowy z winy oferenta, który wygrał przetarg, wynajmujący odstąpi od jej zawarcia. W takim przypadku umowa zostanie zawarta z oferentem, którego oferowana cena odpowiada wynajmującemu lub unieważni przetarg.

Protokolarne przejęcie lokalu użytkowego następuje w ciągu 3 dni roboczych od daty zawarcia umowy najmu.

Projekt umowy najmu lokalu można pobrać w siedzibie szkoły.

 1. Zapytania dotyczące przedmiotu zamówienia:

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pani Agnieszka Strzeszewska, tel. 23 69 12 585.

Jednocześnie informujemy, że w niniejszym postępowaniu nie stosuje się ustawy – Prawo zamówień publicznych, lecz wynika ono z Ustawy o finansach publicznych, Kodeksu Cywilnego z zachowaniem zasad celowości, gospodarności i potrzeb Zamawiającego.

 

 1. Informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty:

Informacja o ocenie ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej zostanie przekazana niezwłocznie po dokonaniu wyboru wszystkim, którzy złożą oferty w niniejszym postępowaniu, a także zamieszczona w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej Zamawiającego: www.bip.zsznasielsk.pl
Załącznik:

 

OFERTA

Na prowadzenie sklepiku  szkolnego

w Zespole Szkół Zawodowych w Nasielsku

1) Dane podmiotu gospodarczego lub osoby fizycznej składającej ofertę:

pełna nazwa:

…………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

dokładny adres:

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

2) Niniejszym składam ofertę na prowadzenie:

sklepiku  szkolnego w Zespole Szkół Zawodowych w Nasielsku

Oferuję kwotę brutto: ………………………………………zł miesięcznie.

Słownie: ……………………………………………………………….

 

Nasielsk, dnia ………………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam(y), że występuję(my) w obrocie prawnym

zgodnie w wymaganiami ustawowymi. *

Oświadczam(my), że w przypadku wygrania przetargu

zobowiązuje(my) się do zarejestrowania odpowiedniej działalności

gospodarczej zgodnie z obowiązującymi przepisami.*

…………………………………….

* niepotrzebne skreślić

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam(y), że posiadam(y)*, nie posiadam(y)*

zaległości płatniczych w stosunku do Urzędu Skarbowego i Zakładu

Ubezpieczeń Społecznych właściwych dla mojego miejsca

zamieszkania.*

Niniejszym oświadczam(y), że nie prowadzimy żadnej działalności

gospodarczej. *

…………………………………….

* niepotrzebne skreślić

 

 


 

     „Umarłych wieczność dotąd trwa,dokąd pamięcią się im płaci”

 

W Dzień Zaduszny, jak co roku, wybraliśmy się na cmentarz, by pochylić się nad grobami zmarłych dyrektorów i pracowników naszej szkoły..

Znicze pamięci, wdzięczności i dobrych wspomnień zapaliliśmy na grobach Pana Dyrektora Grzegorza Duchnowskiego, Pana Dyrektora Tadeusza Jerzełkowskiego, Pana Dyrektora Stanisława Grzesiaka i Pani Hanny Goszczyńskiej. Wierzymy, że nasza pamięć przedłuża życie Zmarłych.

Również w tym dniu nie zapominamy o tych, dzięki którym żyjemy w kraju wolnym i niezależnym, dlatego odwiedzamy Grób Nieznanego Żołnierza i inne miejsca pamięci narodowej.

znicz

 


Halloween

Z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego w piątek 28 października 2016 roku świętowaliśmy Halloween. Młodzież miała okazję do zaprezentowania się w różnych kostiumach. Wszyscy przebrani mogli liczyć na nieodpytywanie przez nauczycieli podczas lekcji. Nic więc dziwnego, że w tym dniu po korytarzach snuły się same czarownice, diabły, kostuchy, mary, strzygi, upiory oraz inne cudaczne straszydła. Młodzież okazała się też bardzo pomysłowa w dekorowaniu sal lekcyjnych. Na długiej przerwie przez szkolny radiowęzeł odtwarzano typową dla tego święta mroczną muzykę.

Zwieńczeniem szkolnych obchodów Halloween było rozstrzygnięcie konkursów na najmroczniejszy wystrój klasy, najciekawsze przebranie, najstraszniejszą mumię, no i oczywiście najbardziej oryginalną dynię. Jury po burzliwych dyskusjach przyznało zwycięstwo IV TE, zaś II miejsce zajęły III TE i II TE. Za całe zamieszanie związane z Halloween odpowiadają dziewczyny z Samorządu Uczniowskiego, głównie Klaudia Kępka i Sandra Borzyńska. Napracowały się, ale było warto. Doskonała dekoracja, ciekawe pomysły i nietypowa  muzyka zapewniły nam wszystkim dobrą zabawę.

         dsc_2896 dsc_2986

 


zyczennia-dzien-nauczyciela

 


Dzień Edukacji Narodowej w Zespole Szkół Zawodowych

 

            Dnia 13 października odbyła się akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Akademia została przygotowana przez uczniów klasy IITE pod kierunkiem pana Krzysztofa Turka. W postać inteligentnej i wszechwiedzącej wróżki wcieliła się Julia Górska z klasy IITL, która doceniła wysiłek i pracę nauczycieli poszczególnych przedmiotów. Po części artystycznej Dyrektor Agnieszka Rutkowska podziękowała wszystkim artystom za występ i skierowała życzenia w stronę nauczycieli. Dyrektor Agnieszka Rutkowska życzyła wszystkim twórczej i owocnej pracy z młodzieżą, wszelkiego spełnienia w życiu zawodowym i wytrwałości w dążeniu do osiągnięcia wytyczonych celów.

            Następnie głos zabrała pani Starosta Powiatu Nowodworskiego Magdalena Biernacka, która również pokrzepiła wszystkich ciepłym słowem życząc nauczycielom i pracownikom administracji sukcesów w pracy, satysfakcji z wykonywania powierzonych obowiązków, spełnienia w życiu zawodowym i osobistym.

            W tym szczególnym dla nas dniu Pani Magdalena Biernacka wręczyła dwie Nagrody Starosty Nowodworskiego dla Dyrektor Agnieszki Rutkowskiej za wieloletnie kierowanie placówką oraz osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej i dla pana Mariusza Chrzanowskiego za pracę z młodzieżą i osiągnięcia sportowe.

            Dyrektor Agnieszka Rutkowska wręczyła Nagrody Dyrektora Szkoły nauczycielom za wyróżniającą pracę dydaktyczno-wychowawczą życząc jednocześnie aby aktywna i twórcza postawa znajdowała uznanie w oczach uczniów, ich rodziców oraz była źródłem osobistej satysfakcji.

Nagrodzeni zostali:

Wicedyrektor Urszula Dalecka,

Kierownik Szkolenia Praktycznego Janusz Drwęcki,

Pani Halina Zielińska,

Pani Anna Przedpełska,

Pani Mariola Górska,

Pan Stanisław Sotowicz,

Pan Mariusz Chrzanowski

Pan Krzysztof Turek.

            Nagrodzeni zostali również pracownicy administracji i obsługi za wyróżniającą pracę na zajmowanych stanowiskach:

Pani Agnieszka Strzeszewska,

Pani Anna Rączkowska

Pan Bogdan Węch.

            Podsumowując był to miły dzień pełen pozytywnych przeżyć, podczas którego wysiłek i praca wielu z nas została doceniona i nagrodzona. Na koniec przytoczę słowa Janusza Korczaka, które powinny towarzyszyć nam wychowawcom, pedagogom w codziennej pracy:

„Wychowawca, który nie wtłacza, a wyzwala, nie ciągnie, a wznosi, nie ugniata, a kształtuje, nie dyktuje, a uczy, nie żąda, a zapytuje, przeżyje wraz z dzieckiem wiele natchnionych chwil, łzawym wzrokiem nieraz patrzeć będzie na walkę anioła z szatanem, gdzie biały anioł tryumf odnosi.”

                                                                                                                      A.Ł.

 dn1a dn2a


Lekcja geografii w plenerze

            5 października, w środę, klasa III Technikum Ekonomicznego z Zespołu Szkół Zawodowych z Nasielska wraz z opiekunami wyjechała na wycieczkę do leśniczówki w Kucharach Królewskich, w głębi lasu, w okolicach Płońska. Mieści się tam szkółka drzew i krzewów leśnych, gdzie w ciągu kilku lat udało się leśniczym wyhodować ponad 500 gatunków roślin z całego świata.

            Uczniowie mieli okazję wysłuchać bardzo ciekawego wykładu na temat: „Typy zbiorowisk roślinnych”, które przygotował dla nas leśniczy Piotr Borowski.

Pan Piotr przekazał nam wiele cennych informacji na temat zbiorowisk leśnych: borów, grądów, łęgów, olsów, buczyn. Leśniczy jest miłośnikiem ptaków, które uwielbia obserwować i fotografować. Mieliśmy okazję zobaczyć wiele ciekawych zdjęć ptaków, zwierząt i roślin. Oprócz tego dowiedzieliśmy się wiele na temat działalności instytucji Lasów Państwowych.

             Polska znajduje się w gronie kilkunastu największych producentów drewna na świecie. Zasobność drzewostanów w lasach zarządzanych przez Lasy Państwowe stale rośnie. Według międzynarodowych statystyk polskie lasy zaliczają się pod tym względem do czołówki europejskiej. Zwiększają się nie tylko nasze zasoby drewna, ale rośnie też powierzchnia lasów. W połowie XX wieku zajmowały nieco ponad jedną piątą obszaru Polski, a dziś już niewiele mniej niż jedną trzecią. Lasy Państwowe pozyskują drewno, ale w tym samym czasie odnawiają drzewostany i zalesiają dotychczasowe nieużytki. Co roku leśnicy sadzą aż 500 mln nowych drzew. Nowoczesna i ekologiczna gospodarka leśna realizuje wiele funkcji lasów. Specyfika leśnictwa wymaga by różne działania były planowane i przewidywane w perspektywie kilkudziesięciu lat. Należy dbać o ochronę lasów, gwarantować wzrost zasobów oraz zwiększać lesistość kraju, jednocześnie dbać o różnorodność biologiczną, udostępniać lasy rekreacji i turystyce, a także prowadzić edukacje leśną.

            Korzystając z wiedzy i doświadczenia leśniczego uczniowie nabyli wiele cennych informacji z zakresu geografii i ekologii, które będą mogli wykorzystać na maturze i w codziennym życiu. My również pamiętajmy, że las jest nie tylko ostoją roślin i zwierząt, źródłem zdrowego klimatu, ale także terenem dającym zatrudnienie oraz miejscem rekreacji. Na łonie przyrody odzyskujemy spokój i harmonię. Dlatego też powinniśmy w wolnych chwilach często odwiedzać takie miejsca, gdzie można odpocząć i odprężyć się pod osłoną lasu. Leśniczówka w Kucharach Królewskich i wiele innych miejsc tego typu to doskonały pomysł na relaks.

                                                                                                                                                                                                    A.Ł.

 

kuchary7

 


Ślubowanie klas pierwszych

 Wszem obecnym wiadomym się czyni, iż szacowni beanowie, tradycji zadość czyniąc, 30 września Roku Pańskiego 2016 śluby swe oraz przyrzeczenia złożyli i pasowani zostali do rangi żaków prześwietnego naszego Collegium, zwanego Zespołem Szkół Zawodowych w grodzie Nasielsku. A chcąc splendoru i blasku przysporzyć, Dyrekcyję, kanoników i proboszczów, uczonych bakałarzów i innych żaków na uroczystość ową uniżenie zaprosili…”

Nawiązując do historii naszego miasta, Samorząd Uczniowski już po raz jedenasty zorganizował uroczystość „Na zamku nasielskim”. Ceremonia ślubowania odbyła się tradycyjnie w duchu pasowania rycerskiego. Królowa Agnieszka i Książę Janusz – miłościwie nam panujący- osobiście pasowali wszystkich pierwszaków na rycerzy i dwórki. Szkolna sala gimnastyczna stała się w tym dniu dziedzińcem średniowiecznego zamku, na którym gościli giermkowie, wielebny pleban, uczeni bakałarze, alchemicy, astronomowie, kronikarze, rycerze i damy. Zawitała tu również trupa wędrownych kuglarzy z klas II TE i II TL. W ich wykonaniu mogliśmy podziwiać średniowieczne tańce (choreografia pani Anny Skrzyneckiej).

Uroczystość została przygotowana przez uczniów klasy III LO – członków „Teatru bez Nazwy” (Angelika Bryska, Emilia Fotek, Dominika Kraszewska, Bartłomiej Ostrowski, Bartosz Maziński, Damian Krajewski, Radosław Drwęcki, Daniel Bazylewski) pod czujnym okiem pani Agaty Żbikowskiej i pana Krzysztofa Turka.

Na zakończenie  uroczystości Pani Dyrektor Agnieszka Rutkowska życzyła naszym najmłodszym kolegom dużo sukcesów w nauce oraz wielu przyjaciół.


 

 

Zamiast „otrzęsin”…

28 września już po raz drugi zamiast tradycyjnych Otrzęsin Samorząd Uczniowski zorganizował grę terenową „Poznaję historię swojego miasta”, w której wzięli udział uczniowie klas I z wychowawcami.

Ta atrakcyjna i wartościowa zabawa edukacyjna polegała na wyszukiwaniu zaznaczonych na mapie ciekawych obiektów związanych z historią miasta. Do mapy dołączono pytania. Punkty etapowe znajdowały się przy pomniku upamiętniającym powstanie  styczniowe, na stadionie, obok Kościoła oraz w miejscu grodziska i w Rynku. Zadania do wykonania to m.in. udokumentowanie zdjęciem swojej wyprawy, zaprojektowanie pomnika osoby, którą należy upamiętnić w naszym mieście; wyznaczenie trasy wycieczki, odnalezienie miejsc związanych z kulturą żydowską, przeprowadzenie sondy ulicznej, naszkicowanie synagogi i zamku nasielskiego.

Mimo że- nie były to zadania proste,  uczestnicy gry terenowej świetnie sobie poradzili. Dzięki wspólnym działaniom uczniowie klas pierwszych mogli poznać swego wychowawcę i siebie nawzajem, co pozwoli im znacznie lepiej funkcjonować w szkole.

 


 

Śniadanie na trawie u Nerona – 16 września 2016 roku. Organizatorzy: Agata Żbikowska i Krzysztof Turek.

Akcja Narodowego Czytania jest organizowana w naszej szkole od 2012 r. W tym roku przyszedł czas na ,,Quo vadis’’ Henryka Sienkiewicza. Na tle przygotowanej na tę okoliczność scenerii obrazującej starożytny Rzym czytanie jednego z największych polskich dzieł literackich zainicjowała Pani Dyrektor Agnieszka Rutkowska. Potem wybrane rozdziały czytali: Wicedyrektor szkoły, przewodnicząca Rady Rodziców, nauczyciele i uczniowie. Słuchając fragmentów książki, uczestnicy imprezy ucztowali na trawie, posilając się owocami. W trakcie przerw poszczególne klasy ilustrowały fragmenty powieści „żywymi obrazami”. Wszyscy uczniowie wystąpili w strojach nawiązujących do czasów Nerona.

Miłym akcentem piątkowego wydarzenia był wybór najpiękniejszej Ligii. Do konkursu zgłosiło się około 20 dziewcząt. Jury przyznało tytuł najpiękniejszej Ligii w szkole Patrycji Oleksy z II TE, a tytuły wicemiss zdobyły: Patrycja Dąbrowska z II TL i Anna Rusin z IV TE. Całość uroczystości poprowadziła Julia Górska – gwiazda Teatru bez Nazwy.

               dsc_2189  dsc_2195

 

 

 


POWAKACYJNE SPOTKANIE

       Słoneczny, przepełniony beztroską i radością okres wakacyjny dobiegł końca, pora powrócić do codziennych obowiązków i zajęć.
1 września, jak co roku, na dziedzińcu przed Zespołem Szkół Zawodowych w Nasielsku odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017. Po wprowadzeniu pocztu sztandarowego, wzniesieniu flagi Naszej Ojczyzny oraz odśpiewaniu hymnu narodowego, młodzież, wychowawcy, pozostali nauczyciele i rodzice obecni na uroczystości wsłuchali się w słowa Dyrektor ZSZ Agnieszki Rutkowskiej. Pani Agnieszka Rutkowska przywitała serdecznie wszystkich obecnych, a w szczególności gościa Starostę Powiatu Nowodworskiego Magdalenę Biernacką i uczniów klas pierwszych, którzy rozpoczną naukę w naszej szkole na kierunkach: Technikum Ekonomiczne, Technikum Logistyczne oraz Zasadnicza Szkoła Zawodowa. Dyrektor wspomniała o ważnej i niezbędnej roli rodziców w procesie wychowania i zaprosiła do współpracy ze szkołą. Dyrektor zapewniła jednocześnie, że szkoła dołoży wszelkich starań aby wpłynąć na wykształcenie, wychowanie, wszechstronny rozwój młodzieży, aby realizować ambitne założenia i cele zmierzające do podnoszenia efektów kształcenia, tak aby każdy uczeń osiągnął swój własny sukces: „Życzę Wam osiągnięcia świetnych efektów w nowym roku szkolnym, wielu wspaniałych przeżyć, ciekawych aktywności. Niech dla każdego z Was będzie to rok własnego – na miarę swoich możliwości sukcesu”.
Następnie Dyrektor Agnieszka Rutkowska odczytała życzenia Mazowieckiego Kuratora Oświaty z okazji inauguracji roku szkolnego. Niech te słowa Mazowieckiego Kuratora Oświaty Aurelii Michałowskiej będą mottem na kolejny dzień pracy i nauki: „Życzę wszystkim wzajemnego zrozumienia i udanej twórczej współpracy, aby nowy rok szkolny przyniósł wiele satysfakcji, odkryć i sukcesów. Uczniom ponadto przekazuję serdeczne życzenia optymizmu i radości z nauki”.
Do życzeń na nowy rok szkolny przyłączyła się również Pani Magdalena Biernacka życzyła wszystkim owocnej pracy, uwieńczonej wieloma sukcesami, pamiętając przy tym aby dzielnie znosić wszelkie przeciwności losu i wytrwale dążyć do wyznaczonych celów.
Po przemówieniach wszyscy zgromadzeni przywitali brawami koleżanki i kolegów z klas pierwszych, którzy zostali oddelegowani do poszczególnych klas wraz z wychowawcami:
panem Mariuszem Chrzanowskim klasa I WB, panią Mariolą Górską klasa IWA,
panią Haliną Zielińską klasa ITE, panią Anną Przedpełską klasa ITL.
Przed nami rok wytężonej pracy, nowych wyzwań, dążenia do wytyczonych celów, ale również spełnienia swoich marzeń, nowych znajomości, dążenia do samorealizacji. Pamiętajmy, aby nie zapomnieć o zachowaniu równowagi między zaspokajaniem swoich potrzeb, spełnieniem oczekiwań, własnych ambicji, a czasem poświęconym na przyjemności, kontaktem z rodziną, przyjaciółmi, w harmonii z otaczającą nas przyrodą. Wszystko to powinno odbyć się w atmosferze wzajemnej akceptacji, miłości, współpracy, wzajemnym szacunku, tolerancji oraz pomocy koleżeńskiej.

                                                                                                                                                                          A.Ł.

dsc_2161dsc_2143

Grudzień 2016
P W Ś C P S N
« Paź    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

Facebook