Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku #GaszynChallenge.

Wspieramy absolwentkę naszej szkoły Agatę Kosewską. Zachęcamy do pomocy.

https://www.siepomaga.pl/agata

Nominujemy Parafię Świętego Wojciecha w Nasielsku oraz Państwową Uczelnię Zawodową im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie.


 


Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

Drodzy kandydaci.

Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku prowadzi rekrutację na rok szkolny 2020/2021 z użyciem elektronicznego systemu obsługi dostępnego dla kandydatów na stronie:

https://warszawa.edu.com.pl/

Harmonogram działań kandydata

Na  stronie YouTube zostało dodane wydarzenie, podczas którego trenerzy przeprowadzą pokaz obsługi systemu rekrutacji dla kandydatów.

https://youtu.be/2cRjtr30HZc

Ósmoklasisto! Ważne terminy!
- składanie podań:
od 15 czerwca 2020r. od godz. 800
do 10 lipca 2020r. do godz. 1500
- składanie kopii świadectwa ukończenia szkoły:
od 26 czerwca 2020r. od godz. 1200
do  10 lipca 2020r. do godz. 1500
- składanie kopii zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty:
od 31 lipca 2020r. od godz. 800
do  4 sierpnia 2020r. do godz. 1600
- ogłoszenie list zakwalifikowanych:
12 sierpnia 2020r. godz. 1200
- składanie oryginałów:
od 13 sierpnia 2020r. od godz. 800
do 18 sierpnia 2020r. do godz. 1500
- ogłoszenie list przyjętych:
19 sierpnia 2020r. do godz. 1400

Szanowni Rodzice.

Drodzy Uczniowie.

Przed nami egzamin ZAWODOWY.  Chcąc się właściwie przygotować 
do przeprowadzenia tego egzaminu przekazujemy istotne informacje 
dla Państwa. Bardzo prosimy o uważne przeczytanie oraz zastosowanie 
się do nich, tak aby w tym trudnym czasie egzaminy odbyły 
się w sposób zgodny z literą prawa oraz bezpieczny dla Państwa. 
Poniżej zamieszczamy materiał opracowany na podstawie wytycznych 
Ministerstwa Edukacji Narodowej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 
i Głównego Inspektora Sanitarnego

Każdy zdający przed wejściem na egzamin musi okazać dokument 
ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (najlepiej dowód osobisty).

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminu ZAWODOWEGO:

1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów 
chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
2. Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu 
z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama 
jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, 
z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
4. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, 
w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
5. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów 
piśmienniczych, kalkulatora itd.
6. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
7. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść 
własną butelkę z wodą.
8. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający 
zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte 
usta i nos.
9. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami 
i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – 
w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych 
nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). 
10. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, 
z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających.
11. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu 
nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy 
w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie 
co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
12. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia 
miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej
(w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, 
kiedy:
  a) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez 
niego pytanie
  b) wychodzi do toalety
  c) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali 
egzaminacyjnej.
13. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – 
jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie 
egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku.
14. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać 
ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą 
również korzystać z przyłbicy, przystąpić do egzaminu w odrębnej 
sali egzaminacyjnej. 
15. Sytuacja, w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może 
zakrywać ust i nosa, powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły.
16. Zdający powinni unikać spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły. 
Jeśli chcą dzielić się między sobą wrażeniami powinni to zrobić 
z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie.
17. Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując 
się w wykazie, korzystając z własnego długopisu.
18. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył 
pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym 
jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut 
przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę 
z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

mgr Agnieszka Rutkowska Dyrektor ZSZ w Nasielsku


Szanowni Rodzice.

Drodzy Maturzyści.

Przed nami egzamin MATURALNY.  Chcąc się właściwie przygotować 
do przeprowadzenia tego egzaminu przekazujemy istotne informacje 
dla Państwa. Bardzo prosimy o uważne przeczytanie oraz zastosowanie
się do nich, tak aby w tym trudnym czasie egzaminy odbyły się w sposób 
zgodny z literą prawa oraz bezpieczny dla Państwa. 
Poniżej zamieszczamy materiał opracowany na podstawie 
wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej, 
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i Głównego Inspektora Sanitarnego.

Dni 8,9,10,12 czerwca 2020 r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.

Każdy zdający przed wejściem na egzamin musi okazać dokument 
ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (najlepiej dowód osobisty).

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminu maturalnego:

1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów 
chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
2. Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu 
z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama 
jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, 
z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
4. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, 
w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
5. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów 
piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd.
6. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
7. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść 
własną butelkę z wodą.
8. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, 
mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać 
na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia, 
jeżeli zapewniona jest odpowiednia przestrzeń.
9. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający 
zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte 
usta i nos.
10. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami 
i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – 
w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych 
nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). 
11. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, 
z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających.
12. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu 
nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy 
w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie 
co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
13. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia 
miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej
(w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, 
kiedy:
  a) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez 
niego pytanie
  b) wychodzi do toalety
  c) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali 
egzaminacyjnej.
14. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – 
jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie 
egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku.
15. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać 
ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą 
również korzystać z przyłbicy, przystąpić do egzaminu w odrębnej 
sali egzaminacyjnej. 
16. Sytuacja, w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może 
zakrywać ust i nosa, powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły 
nie później niż do 29 maja 2020 r.
17. Zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw 
między poszczególnymi egzaminu, ze względu na konieczność 
przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc oraz – jeżeli to konieczne 
– znajdujących się w nich sprzętów.
18. Zdający powinni unikać spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły. 
Jeśli chcą dzielić się między sobą wrażeniami powinni to zrobić 
z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie.
19. Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując 
się w wykazie, korzystając z własnego długopisu.
20. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył 
pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym 
jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut 
przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę 
z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

                                                  mgr Agnieszka Rutkowska Dyrektor ZSZ w NasielskuMatura 2020 w Zespole Szkół Zawodowych w Nasielsku

Punktualnie o godzinie 9:00 rano, dnia 08 czerwca 2020 r. rozpoczął się dla uczniów naszej szkoły, podobnie jak dla uczniów w całej Polsce, egzamin maturalny. Maturzyści zwyczajowo rozpoczęli od egzaminu pisemnego z języka polskiego zdawanego na poziomie podstawowym. Do wspominanego egzaminu  przystąpiło łącznie 55 uczniów naszej szkoły, 20 z  Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika oraz 33 z Technikum im. Mikołaja Kopernika. Pomimo niecodziennych warunków w jakich przyszło nam się znaleźć oraz niesprzyjającej pogody, abiturienci przystąpili do pierwszego egzaminu. W tym roku uczniowie mieli do wyboru dwa tematy: jeden dotyczył „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego – jak wprowadzenie elementów fantastycznych może wpływać na przesłanie utworu; drugi analizy wiersza Anny Kamieńskiej pt. „Daremne”.

Wszystkim tegorocznym maturzystom życzymy powodzenia, aby ten najważniejszy egzamin dorosłego życia zaliczyli osiągając jak najwyższe noty na świadectwie dojrzałości.


Drodzy Uczniowie,

W trosce o Wasze zdrowie prosimy o zapoznanie się i przestrzeganie 
poniższych zasad podczas udziału w KONSULTACJACH na terenie szkoły:
 • W konsultacjach na terenie szkoły mogą uczestniczyć tylko uczniowie
   zdrowi bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 • W konsultacjach nie mogą uczestniczyć uczniowie, którzy w ciągu 
  14 dni mieli kontakt z osobą chorą z powodu infekcji wywołanej 
  koronawirusem lub podejrzaną o zakażenie, objęci kwarantanną 
  lub izolacją albo mający objawy choroby zakaźnej.
 • Każdy z uczniów zobowiązany jest używać środków ochrony 
  indywidualnej (maski lub przyłbice, rękawiczki) oraz instrukcji 
  prawidłowego ich stosowania. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie 
  osoby z zakrytymi ustami i nosem.
 • Czasowo nie ma możliwości korzystania z szatni.
 • Konsultacje odbywają się w wyznaczonych salach zgodnie 
  z harmonogramem dla uczniów, którzy wyrazili chęć uczestnictwa.
 • Uczeń przychodzi 5 minut przed wyznaczoną godziną konsultacji. 
  Czekając na wejście do szkoły zachowuje odpowiedni dystans 
  minimum 1,5m od innych uczniów.
 • Po wejściu do szkoły dezynfekuje ręce i bezpośrednio udaje 
  się do wyznaczonej sali.
 • Uczniowie powinni unikać spotkań w grupie, poruszając się po szkole
  zachowywać odpowiedni dystans co najmniej 1,5 m, nie korzystać 
  z telefonów komórkowych.Uczeń w sali zajmuje wyznaczone miejsce, 
  korzysta tylko z własnych podręczników i przyborów, ogranicza 
  do niezbędnego minimum kontakty z innymi osobami.
 • Zarówno młodzież jak i nauczyciele dbają o zachowanie odpowiedniego 
  dystansu społecznego w celu zapewnienia bezpieczeństwa.
 • Każdy z uczniów myje i dezynfekuje ręce zwłaszcza po wejściu 
  do budynku, przed i po kontakcie z innymi, po kontakcie 
  z zanieczyszczonymi powierzchniami lub sprzętem, po usunięciu 
  środków ochrony osobistej.
 • Zużyte jednorazowe środki ochrony indywidualnej należy wrzucać 
  do specjalnie oznakowanych koszy.
 • Podczas kaszlu i kichania każdy powinien zakryć usta i nos zgiętym 
  łokciem lub chusteczką, a następnie jak najszybciej wyrzucić 
  chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce.
 • Po zakończeniu konsultacji uczniowie wychodzą z sali w kolejności 
  ustalonej przez nauczyciela, w odstępach czasowych, aby zachować 
  odpowiedni dystans.

Drodzy maturzyści,

poniżej zamieszczamy materiały do powtarzania i utrwalania wiedzy przed egzaminem maturalnym:

Testy dla maturzystów (online)


„Matura podstawowa z matematyki – liceum i technikum”
„Matura rozszerzona z matematyki – liceum i technikum”